Niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz wcześniejsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzają, że podmioty, które uiściły podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z restrukturyzacją spółek komandytowo-akcyjnych mogą domagać się zwrotu tego podatku.

W wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (publikacja 22 czerwca 2015 r.) w sprawie C-357/13, TSUE ostatecznie potwierdził, iż w świetle przepisów dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału SKA powinna być traktowana jako spółka kapitałowa. Wyrok TSUE potwierdza zarysowaną wcześniej przez NSA linię orzeczniczą (np. wyroki w sprawach  II FSK 1667/12, II FSK 1470/12, II FSK 1475/12) nakazującą traktować SKA jako spółki kapitałowe dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wyrok TSUE otwiera drogę do ubiegania się o zwrotu całości nienależnie zapłaconego PCC podmiotom które w 2009 r. lub później dokonały następujących czynności restrukturyzacyjnych z udziałem SKA :

  • przekształcenia spółek;
  • ich połączenia;
  • wniesienia do SKA w zamian za jej akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części lub udziałów bądź akcji spółki kapitałowej w przypadku gdy SKA, do której są one wnoszone, nabędzie większość głosów w spółce wnoszonej albo ma już taką większość głosów.

Co ważne podatnikom ubiegającym się zwrot nienależnie zapłaconego PCC przysługuje ponadto oprocentowanie za okres:

  • od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji Wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
  • od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia – 
    w przypadku złożenia wniosku o zwrot nadpłaty po upływie 30 dni od publikacji sentencji Wyroku TSUE.

Wyroku TSUE został opublikowany 22 czerwca 2015 r., więc w razie złożenia stosownego wniosku do 20 lipca 2015 r. podmioty ubiegające się o zwrot PCC otrzymają odsetki za dłuższy okres.

***

Pozostajemy do Państwa dyspozycji, gdyby byli Państwo zainteresowani bardziej szczegółowym przedyskutowaniem przedstawionego rozstrzygnięcia TSUE.