Planowana na 2019 rok, obniżka stawki podatku dochodowego dla małych podatników z 15% do 9% będzie związana z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków.

Kto będzie mógł skorzystać z nowej niższej stawki podatku?

Jakie zagrożenia dla podatnika niesie za sobą ta zmiana?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania przyjrzyjmy się jak warunki, niezbędne do skorzystania z 15% stawki CIT, formułuje obecna ustawa:

 • działalność gospodarcza musi być prowadzona w formie spółki kapitałowej (jako spółka z o.o. ale także spółka akcyjna lub komandytowo-akcyjna)
 • spółka musi posiadać status małego podatnika – wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie może przekroczyć 1.200.000 euro w poprzednim roku podatkowym (warunek ten nie obowiązuje podatników w roku rozpoczęcia działalności)
 • podatnik nie może być utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (w takiej sytuacji nie można skorzystać z niższej stawki opodatkowania w roku rozpoczęcia działalności i następnym) – wyjątek stanowi przekształcenie spółki w inną spółkę 
 • podatnik nie zmoże być utworzony w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną (w takiej sytuacji nie można skorzystać z niższej stawki opodatkowania w roku rozpoczęcia działalności i następnym) 
 • podatnik nie może być utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość co najmniej 10.000 euro 
 • podatnik nie może być utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników (w takiej sytuacji nie można skorzystać z niższej stawki opodatkowania w roku rozpoczęcia działalności i następnym)
 • podatnik nie może tworzyć podatkowej grupy kapitałowej 

Dodatkowe ograniczenia umieszczone w projekcie zmian w ustawie, związane ze zmianą stawki podatku z 15% do 9%, które mają zacząć obowiązywać od 2019 roku to:

 • 9% stawka podatku odnosić się będzie tylko do przychodów innych niż przychody z kapitałów pieniężnych
 • udział dochodów w przychodach podatnika w poprzednim roku podatkowym nie będzie mógł przekroczyć 33%.
 • podatnik nie będzie mógł być spółką dzieloną
 • podatnik nie będzie mógł wnieść tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 euro (w takiej sytuacji nie można będzie skorzystać z niższej stawki opodatkowania w roku, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, ani w roku następnym)
 • podatnik nie będzie mógł wnieść tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, składników majątku uzyskanych w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników euro (w takiej sytuacji nie można będzie skorzystać z niższej stawki opodatkowania w roku, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład ani w roku następnym)
 • podatnik nie będzie mógł być utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej a w roku utworzenia podatnika albo w roku następnym nastąpiło wniesienie na poczet kapitału uprzednio prowadzonego przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 euro w roku

Podsumowując planowane zmiany, warto zauważyć, że dodatkowe ograniczenia, jakie przy okazji obniżki stawki procentowej przewidział ustawodawca, spowodują że zmiana ta nie zawsze będzie wiązać się z obniżeniem opodatkowania.Dla podatnika, korzystającego obecnie z 15% stawki, który nie zdoła spełnić nowych, zaostrzonych kryteriów zmiana oznaczać będzie podwyżkę z 15% do 19%.