Uchwalony z początkiem listopada 2018 r. tzw. „Pakiet MŚP” czyli nowelizacja kilku istotnych ustaw regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, ma przynieść kolejne ułatwienia w zakresie prowadzenia biznesu w Polsce.

Niestety w nowelizowanych przepisach brakuje tak hucznie zapowiadanego wprowadzenia instytucji Prostej Spółki Akcyjnej. Biorąc jednak pod uwagę istotę tego rozwiązania, które zgodnie z zapowiedziami rządu ma tchnąć powiew w żagle polskich start-up, warto aby był to projekt dopracowany, nawet za cenę czasu jaki trzeba będzie na niego czekać. Mające zaś obowiązywać od 2019 r. przepisy są miłą osłodą na etapie tego oczekiwania.

Nowe możliwości przy rozliczaniu strat

Jedną z najistotniejszych nowelizacji jest zmiana sposobu rozliczania strat podatkowych. W dotychczasowych przepisach zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jaki i podatku dochodowego od osób prawnych, podatnicy mieli prawo odliczyć od dochodu ze źródła przychodów stratę powstałą w tym źródle w ostatnich 5 latach podatkowych. Jednakże strata musiała być rozliczona co najmniej w dwóch częściach. Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisów kwota obniżenia dochodu o poniesioną stratę nie może przekraczać 50% kwoty tej straty. Po zmianach strata, do wysokości 5 000 000 zł, będzie mogła być rozliczona jednorazowo w ciągu pięcioletniego okresu.

Podatkowe korzyści przy zatrudnianiu rodziny

Drugą istotną zmianą, szczególnie dla firm rodzinnych, jest umożliwienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wartości pracy małżonka i małoletnich dzieci podatnika. Do tej pory, niezależnie od tego na jakich zasadach odbywała się współpraca tych osób z podatnikiem w jego działalności gospodarczej, czy to jednoosobowej czy w spółce osobowej, nie stanowiła ona kosztu uzyskania przychodu. Obecnie jeżeli praca najbliższych członków rodziny odbywać się będzie na podstawie umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, obniży wysokość dochodu do opodatkowania.

Odszkodowania bez konieczności podziału z fiskusem

Nowe przepisy wprowadziły również zwolnienie z opodatkowania dla kwot odszkodowań przeznaczonych na remont, zakup lub wytworzenie środka trwałego. Do tej pory uzyskane odszkodowania stanowiły dla podatników przychód i zamiast przeznaczyć je na likwidację szkody, musieli się częścią podzielić z fiskusem. Obecnie całość otrzymanego odszkodowania, o ile w roku podatkowym lub w roku następnym, będzie przeznaczona na przywrócenie środka trwałego do używania, zwolniona będzie z opodatkowania. Pamiętać jednak należy, że odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia takiego „odtworzonego” środka trwałego nie będą mogły stanowić koszów uzyskania przychodów.

Ulga za złe długi już po 90 dniach

Oprócz zmian w podatkach dochodowych zasygnalizować warto również inne nowości. Skróceniu uległ okres korekty z tytułu tzw. „ulgi na złe długi” w podatku VAT. Podatnik, u którego zostanie uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności z tytułu dostawy towarów i  świadczenia usług na terytorium kraju, w ten sposób, że nie została ona uregulowana w okresie 90 dni od upływu terminu płatności, ma prawo dokonać korekty podatku należnego z tytułu takiej dostawy lub świadczenia usług. Skrócenie tego okresu ze 150 do 90 dni bez wątpienia jest korzystne dla wierzycieli. O zmianie tej muszą jednak pamiętać również pozostający w zwłoce dłużnicy, gdyż dla nich ten krótszy okres wiąże się z koniecznością wcześniejszej korekty podatku VAT naliczonego z takiej nieopłaconej faktury.

BHP – zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorców przy niewysokim ryzyku pracy

Nowelizacja w zakresie kodeksu pracy odciąży część przedsiębiorców z konieczności przeprowadzania okresowych szkoleń BHP pracowników administracyjno-biurowych jeżeli rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W wielu przedsiębiorstwach mogą to być oszczędności sięgające nawet kilku tysięcy złotych rocznie.

Perspektywy dalszych zmian i podsumowanie

Bardzo istotną zmianą, na której wejście trzeba będzie jednak poczekać do 1 stycznia 2020 r. jest zmiana definicji małego podatnika, poprzez zwiększenie limitu przychodu uprawniającego do uzyskania tego statusu. W przyszłym roku będzie to 2 000 000 zł. W ten sposób poszerzy się liczba firm, które będą mogły skorzystać m.in. z wielu form preferencji przewidzianych właśnie dla małych podatników jak np. kwartalne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, jednorazowa amortyzacja czy niższa stawka w podatku CIT.

Bez wątpienia wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na małe i średnie przedsiębiorstwa, którym w głównej mierze są dedykowane. Pozostaje liczyć, że jest to wstęp do nowelizacji, mających poprawić otoczenie biznesu w Polsce.