Ulgi, odliczenia, obniżone stawki podatku… ustawodawca umożliwia, szczególnie mniejszym podmiotom, skorzystanie z licznych preferencji podatkowych. Niestety często są one skomplikowane i wymagają wsparcia doradcy podatkowego, najlepiej takiego, który rozumie również biznes, aby je w pełni wykorzystać. Poniżej przeprowadzimy Cię przez jedną z podstawowych preferencji podatkowych – stawkę 9% CIT i to jak z niej skorzystać.

[PS. Możesz też dalej nie czytać 😉 tylko po prostu zadzwonić – a my poprowadzimy Cię przez ten proces].

Obniżona stawka CIT funkcjonuje w Polsce od 2017 r. Początkowo jako preferencyjna stawka 15% obecnie 9%. Pomimo, że przepisy dotyczące obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych funkcjonują już kilka lat, co pewien czas powraca kwestia warunków do jej zastosowania. Temat jest szczególnie istotny w obecnej sytuacji, gdy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dotyczy też spółek komandytowych. Podwójnie opodatkowanie wypracowanych zysków mocno uderza we wspólników, dotychczas opodatkowanych od zysku jednokrotnie, tym bardziej więc wysokość stawek podatku staje się sprawą niebagatelną.

>>>OD 2022 ROKU CIEKAWYM ROZWIĄZANIEM JEST PONADTO ESTOŃSKI CIT. CZYTAJ WIĘCEJ W ARTYKULE: „ESTOŃSKI CIT JAKO REMEDIUM NA POLSKI ŁAD”<<<

WARUNKI DO SKORZYSTANIA ZE STAWKI 9% CIT

UWAGA! Stawka podatku 9% CIT nie dotyczy wszystkich dochodów podatnika. Obniżoną stawką podatku nie są bowiem objęte dochody z zysków kapitałowych, które opodatkowane są podstawową, 19% stawką podatku. Są to m. in. 

 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych (dywidendy, przychody z umorzenia, wartość majątku związanego z likwidacją osoby prawnej), 
 • wniesienie aportu, 
 • przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, przychody z licencji i praw autorskich. 

Wszelkie dochody uzyskiwane z tych źródeł opodatkowane będą więc 19% a nie 9% stawką CIT, bez względu na spełnienie lub nie dodatkowych warunków.[1]

1. Warunek I – Max. 2.000.000 euro przychodów rocznie

Aby podatnik mógł skorzystać z 9% stawki podatku, przychody osiągnięte przez niego w bieżącym roku podatkowym nie mogą przekroczyć równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W tym roku (2021) jest to kwota 9 097 000 zł. Przy ustalaniu limitu przychodów do uzyskania, którego dochody mogą być opodatkowane preferencyjną 9% stawką podatkową należy uwzględnić wszystkie przychody osiągnięte przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej bez względu na to czy ich źródłem jest sprzedaż czy też nie. Będą to więc zarówno przychody ze sprzedaży towarów i usług, przychody finansowe w postaci np. odsetek od środków na rachunkach bankowych, udzielonych pożyczek itp. jak i uzyskane dywidendy czy odszkodowania. Przychody te są przychodami netto, a więc bez uwzględnienia kwoty podatku VAT.

W pierwszym roku działalności skupiamy się więc przede wszystkim na tym, aby kontrolować kwoty przychodów. I nie mówimy tu o rezygnacji z intratnego kontraktu, aby nie utracić prawa do preferencji. Warto się jednak przyjrzeć liczbom, zestawić na szali dwa warianty i oszacować ich opłacalność w kontekście finansowym, ale też ogólnobiznesowym. Czasem sytuacja nie jest zero jedynkowa i wystarczy delikatnie zmodyfikować zasady współpracy z kontrahentami, aby wciąż korzystać z 9% stawki podatku i nie zamykać się na nowe możliwości.

W tym kontekście wspomnieć należy o konsekwencjach przekroczenia limitu w trakcie roku podatkowego. Dopóki przychody podatnika w tym roku mieszczą się w kwocie 2 000 000 euro ma on prawo opłacać zaliczki na podatek dochodowy według obniżonej stawki podatku 9%. Przekroczenie limitu powoduje konieczność przejścia na podstawową stawkę podatku od kolejnego miesiąca/kwartału, a różnica w podatku wyrównywana jest w zeznaniu rocznym. Czyli spółka, która przekroczy limit 2.000.000 euro musi zapłacić podatek 19% od WSZYSTKICH SWOICH DOCHODÓW.

2. Warunek II – status małego podatnika

Dla podatników kontynuujących działalność gospodarczą w kolejnym roku, istotna jest jeszcze jedna kwota, mianowicie wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług za rok ubiegły. Wartość ta wpływa na status małego podatnika – tylko takie podmioty uprawnione są do skorzystania z 9% stawki CIT[2].

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Limit ten wynosi obecnie 9 031 000 zł. Przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.

Status małego podatnika w kontekście podatków jest tym co lepiej mieć niż nie mieć. Wiele preferencji zależy właśnie od posiadania go, jak chociażby prawo do jednorazowej amortyzacji niektórych, środków trwałych, wyższe odliczenia w uldze B+R czy kwartalne zaliczki w CIT, prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla niektórych osób fizycznych czy rozliczanie metodą kasową w podatku VAT.[3]

3. Warunek III – NIE dla SPÓŁEK PO REORGANIZACJI

Z możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w dwóch pierwszych latach działalności wyłączone są niektóre podmioty, a przede wszystkim te, które powstały w wyniku przekształceń i reorganizacji. Zapis taki ma na celu zahamować przekształcenia podmiotów tylko na potrzeby uzyskania niższej stawki podatku.[4] W szczególności z preferencyjnej stawki CIT nie może skorzystać:

 • Spółka utworzona w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę – w roku przekształcenia oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym
 • Spółka utworzona w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną – w roku przekształcenia, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym
 • Spółka, do której, w momencie utworzenia, a także w roku podatkowym, w którym została utworzona oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym wniesiono na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro 
 • Spółka, do której podmioty tworzące ją wniosły na poczet wkładów niepieniężnych składniki majątku uzyskane przez te podmioty w wyniku likwidacji innych firm – w roku rozpoczęcia działalności, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym
 • Spółka dzielona – w roku podatkowym, w którym dokonano podziału i w roku po nim następującym
 • Spółka, która wniosła tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
 • uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro
 • składniki majątku uzyskane przez spółkę w wyniku likwidacji innych podmiotów, których spółka była udziałowcem

Zatem spółka z o.o., do której udziałowiec – osoba fizyczna wniesie jako wkład niepieniężny maszynę, otrzymaną w związku z likwidacją innej spółki, w której był udziałowcem nie będzie miała prawa do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w dwóch pierwszych latach działalności.

Również przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. nie upoważnia do niższego opodatkowania podatkiem CIT.

Spółka, do której w pierwszym roku po jej utworzeniu przystąpił wspólnik – spółka z o. o. i wniósł na poczet kapitału znak towarowy o wartości 70 000 zł wykorzystywany do tej pory w jego działalności również nie ma prawa do 9% stawki podatku. Także ten wspólnik – spółka z o. o. w roku wniesienia takiego wkładu i w roku kolejnym traci prawo do preferencyjnej stawki CIT

Jeżeli jednak wartość tego wnoszonego składnika majątku wynosiłaby 40 000 zł to oba podmioty byłyby uprawnione do preferencji.

Czy w takim razie nie warto dokonywać reorganizacji biznesu? W żadnym wypadku, nie o to nam chodzi. Struktura powinna spełniać stawiane przed nią cele biznesowe i niekiedy nie warto z tego rezygnować tylko ze względu na utrzymanie prawa do niższej stawki CIT. Możemy jednak dokonać przekształcenia, aby czas wyłączenia z preferencji był jak najkrótszy.

CO W 2021 R. ZE SPÓŁKAMI KOMANDYTOWYMI?

Od 2021 r. podatkiem dochodowym od osób prawnych objęte zostały wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Wspólnicy spółek komandytowych mogli zdecydować czy opodatkowanie według nowych zasad obejmie spółkę od 01.01.2021 r. czy też uchwałą wspólników zostanie przesunięte do 01.05.2021 r.

W związku z objęciem tych podmiotów przepisami ustawy o CIT nasuwają się pytania czy spółki te mają prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego oraz na jakiej zasadzie odbywa się określenie spełnienia przez nie ustawowych warunków. Pytanie jest – czy należy je traktować jak nowo powstałych podatników, czy też są to spółki kontynuujące działalność i istotne jest posiadanie przez nie statusu małego podatnika. 

W ocenie Ministerstwa Finansów spółka komandytowa działająca przed 2021 r. nie może być uznana za podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą. Oznacza to konieczność określenia czy spółka spełnia status małego podatnika. W tym kontekście pojawiają się kolejne wątpliwości, gdyż spółki komandytowe w 2020 r. były transparentne podatkowo, co oznacza, że przychody te były nie przychodami spółki, a wspólników. Bez wątpienia z dokumentacji rachunkowej spółki możliwe jest uzyskania adekwatnych danych, ale czy to jest właściwy sposób?

Ponadto, z przepisów nie wynika również jak należy określać status małych podatników w odniesieniu do spółek komandytowych stających się podatnikami CIT od 01.05.2021 r., czy maja to być dane za rok 2020 czy za pierwsze 4 miesiące 2021 r. Na ten moment brakuje w tym zakresie interpretacji czy objaśnień ministra finansów. 

REASUMUJĄC

Dość prosta koncepcja preferencyjnej stawki podatku w polskim systemie podatkowym została (jak zwykle) mocno skomplikowana. Jeśli jednak rozłożymy ją dokładnie na czynniki pierwsze staje się bardzo dostępna dla wielu przedsiębiorców. W pierwszej kolejności konieczne jest zweryfikowanie czy nie zostały przekroczone limity przychodu – limity dotyczące dwóch różnych okresów, innych kategorii przychodów i przeliczane według odmiennych kursów euro. Następnie należy przeanalizować w jaki sposób spółka została utworzona i czy w związku z tym nie jest czasowo wyłączona z prawa do niższej stawki podatku. Potem należy już tylko monitorować poziom rocznych przychodów spółki oraz z wyprzedzeniem planować ewentualne przekształcenia. Natomiast w kontekście spółek komandytowych bezpiecznym rozwiązaniem jest wystąpienie o interpretację indywidualną, która zabezpieczy poprawność stosowania 9% przez taki podmiot w 2020 r. We wszystkich tych obszarach służymy wsparciem.


[1] Art. 7b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.) zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych.

[2] Status Małego Podatnika: art. 19 ust. 1d u.p.d.o.p.; art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.

[3]Status Małego Podatnika w VAT jest nieco inny – art.2 ust. 1 pkt. 25 VAT

[4] art. 19 ust. 1a   u.p.d.o.p.