Do 13 kwietnia 2020 roku spółki muszą dokonać zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jego brak zagrożony jest karą do 1 mln zł.

Od 13 października 2019 roku w Polsce funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr”). Jest to związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie z dniem 13 lipca 2018 roku.

KTO MA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA?

Obowiązek zgłoszenia do Rejestru mają spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek partnerskich oraz spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, których dane nie muszą być zgłaszane).

Zgłoszenia do Rejestru zobowiązane są dokonać osoby uprawnione do reprezentacji spółek.

JAKI JEST TERMIN DOKONANIA ZGŁOSZENIA?

Spółki wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 roku mają czas do 13 kwietnia 2020 roku na dokonanie zgłoszenia do Rejestru.

Spółki, które zostaną wpisane do KRS po 13 października 2019 r., będą miały 7 dni roboczych, liczonych od dnia wpisania spółki do KRS, na dokonanie zgłoszenia do Rejestru.

JAKIE DANE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU?

Zgłoszenia do Rejestru będą zawierały następujące dane spółki oraz beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

Spółka

.

 • nazwa firmy spółki
 • forma organizacyjna spółki
 • siedziba i adres spółki
 • numer KRS spółki
 • numer NIP spółki

Beneficjent rzeczywisty i członek organu lub wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)
 • wysokość i charakter udziału w spółce
 • przysługujące uprawnienia ze względu na posiadany udział

KTO JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO?

Beneficjentem rzeczywistym spółki prawa handlowego jest:

 1. osoba posiadająca pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% udziałów/głosów w spółce (również jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu);
 2. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki (również jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu);
 3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, czyli:
  • posiadająca bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z jej wolą;
  • będąca udziałowcem spółki i uprawniona do kierowania polityką finansową
   i operacyjną tej spółki w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym;
  • będąca udziałowcem spółki i uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółki;
  • będąca udziałowcem spółki, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez osobę kontrolującą prawa głosu w organach tej spółki, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej spółki prawa, o których mowa powyżej;
  • będąca udziałowcem spółki i uprawniona do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki, na podstawie umowy zawartej z tą spółką albo statutu lub umowy tej spółki;
 4. osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

JAKA JEST KARA ZA NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA?

Za niewypełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia do Rejestru, spółce grozi kara pieniężna do wysokości 1.000.000 zł.

Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia – informację o prawdziwości zgłaszanych do rejestru danych.

Osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych.

KTO MA DOSTĘP DO REJESTRU?

Rejestr jest jawny, a informacje o beneficjentach rzeczywistych są udostępniane nieodpłatnie. 

JAKI JEST CEL POWSTANIA REJESTRU?

 1. Zapewnienie większej transparentności transakcji handlowych, które odbywają się na rynku zarówno polskim, jak i europejskim.
 2. Zidentyfikowanie potencjalnych przestępców lub osób unikających opodatkowania, „ukrywających się” w skomplikowanych strukturach korporacyjnych.
 3. Zapewnienie uczestnikom obrotu gospodarczego dostępu do jak najszerszego zakresu informacji o swoich potencjalnych kontrahentach.
 4. Wzmocnienie zaufania społeczeństwa do uczciwości systemu finansowego oraz transakcji finansowych.