Polska przyciąga różnorodne inwestycje zagraniczne. Pod względem tworzonych w ten sposób miejsc pracy, Polska w 2020 roku uplasowała się w ścisłej światowej czołówce państw przyjaznych inwestycjom zagranicznym. Dlatego też może sobie pozwolić na patrzenie z dużym optymizmem na rok 2021. Polski rynek okazał się odporny na kryzysowe sytuacje, dzięki atutom jakie posiadamy. Największym z nich jest zdecydowanie kapitał ludzki, czyli dostępność wykwalifikowanej i znającej języki kadry, przy relatywnie niskich kosztach pracy. Do tego dochodzi też szereg innych czynników, jak podaż powierzchni biurowej, ogólny poziom rozwoju infrastruktury oraz szereg dodatkowych zachęt oferowanych inwestorom. Należą do nich m.in. granty rządowe i fundusze unijne, zwolnienia z podatku od nieruchomości, specjalne strefy ekonomiczne. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule „ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, A TY WCIĄŻ SZUKASZ JEDNOROŻCA” oraz w artykule „10 POWODÓW, DLACZEGO TO POLSKA STAJE SIĘ NOWA EUROPEJSKĄ DOLINA KRZEMOWĄ”. Zachętą do napływu nowych inwestycji zagranicznych do Polski mają być również uproszczenia podatkowo-regulacyjne, które mają zostać wprowadzone w 2021 roku.

Strategia „Polska centrum gospodarczym Europy” rządowym magnesem na inwestorów zagranicznych

Rządowe uproszczenia podatkowo-regulacyjne mają formę strategii o roboczym tytule „Polska centrum gospodarczym Europy”. Strategia stanowi zbiór pomysłów, nad którymi toczą się prace w resortach gospodarczych. Głównie w Ministerstwie Finansów, ale także w Ministerstwie Rozwoju. Ogólnie w 2021 roku planowane jest wprowadzenie ponad 20 zmian w przepisach. Wśród mają być przepisy specjalnie dla inwestorów zagranicznych, aby stworzyć im lepsze warunki prowadzenia biznesu i zachęcić do realizacji nowych projektów w Polsce. 

Jak zostać inwestorem strategicznym i dostać paszport VIP?

Kluczowym elementem strategii ma być wprowadzenie do polskiego prawa statusu inwestora strategicznego, który będzie mógł liczyć na tzw. paszport VIP. Zgodnie z proponowaną definicją w strategii rządowej, inwestorem strategicznym będzie podmiot, który poniesie nakłady w wysokości co najmniej 1 mld zł lub przeprowadzi inwestycję, w wyniku której pojawi się co najmniej 1 tys. miejsc pracy. Jeśli dany przedsiębiorca realizuje projekt wart mniej niż miliard złotych, ale zatrudnia na terenie Polski więcej niż 3 tys. osób (w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy), również może liczyć na paszport VIP i specjalny status. 

Interpretacje 590 i Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora remedium na podatkowe wątpliwości zagranicznego inwestora

W związku z wprowadzeniem statusu inwestora strategicznego, rząd postanowił zaproponować inwestorom zagranicznym tzw. interpretacje 590. Interpretacje 590 stanowią mechanizm zgodnie z którym inwestor na podstawie planu biznesowego otrzymuje informacje od Krajowej Administracji Skarbowej, jakie będą skutki podatkowe planowanej działalności czy operacji. W ten sposób otrzymane informacje przez inwestora zagranicznego mają być wiążące dla administracji podatkowej, a dla inwestora potwierdzeniem obciążeń podatkowych, które czekają go w pierwszych latach prowadzenia działalności. Wraz z interpretacją 590 ma powstać Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora. Jego zadaniem będzie dostarczanie informacji dla podmiotów zagranicznych, które planują w Polsce ponieść znaczące nakłady inwestycyjne. Kluczowe ustawy podatkowe i objaśnienia mają być dostępne w języku angielskim. Inwestor będzie mógł także skorzystać z przygotowywanego przewodnika po prawie podatkowym, aby mógł oszacować skutki np. planowanego projektu.

Wspólne rozliczanie VAT przez podmioty powiązane kapitałowo, finansowo czy osobowo

Obecnie w Polsce przepisy w zakresie wspólnego rozliczania podatku przez podatkowe grupy kapitałowe dotyczą CIT. Jednak w związku z planowanymi zmianami mają zostać rozszerzone także na VAT. Większość rozwiniętych gospodarek unijnych ma już to rozwiązanie, a co za tym idzie, ich system podatkowy jest przyjaźniejszy od polskiego. W Polsce podmioty powiązane kapitałowo, finansowo czy osobowo rozliczają VAT odrębnie.

Opodatkowanie VAT usług finansowych

Impulsem dla instytucji finansowych do wchodzenia do Polski, np. po brexicie, ma być opodatkowanie VAT. Opcję opodatkowania dla usług finansowych ma kilka krajów UE, m.in. Niemcy, Francja, Belgia czy Węgry. Rząd liczy, że wprowadzenie takiego rozwiązania przyciągnie kapitał. Obecnie opodatkowanie usług finansowych jest zasadniczo zwolnione z VAT. Dla inwestora zagranicznego może to być niekorzystne, bo nie może odliczać naliczonego podatku. 

Prawo holdingowe, czyli jak przyciągnąć międzynarodowe grupy kapitałowe

Wprowadzenie prawa holdingowego ma na celu umożliwienie usprawnienia funkcjonowania zagranicznych inwestorów, którzy działają z wykorzystaniem złożonych struktur korporacyjnych. Dlatego też zaproponowane rozwiązanie dla prawa holdingowego zostało przygotowane w strategii – na wzór regulacji w tym zakresie w innych krajach unijnych. Niniejsze rozwiązanie zostało połączone z tzw. zwolnieniem partycypacyjnym dotyczącym m.in. warunkowego zwolnienia z podatku od dochodu z dywidend oraz sprzedaży udziałów w zagranicznych spółkach.

W tym miejscu warto zauważyć, iż niezależnie od rozwiązań zawartych w strategii, na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, który zawiera szczegóły regulacji prawa holdingowego. Proponowane przepisy wprowadzają definicję holdingu jako grupy spółek oraz regulują relacje pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi.

Zgodnie z definicją holdingu w KSH jest to grupa spółek składająca się ze spółki dominującej i spółki lub spółek od niej zależnych, kierujących się interesem grupy spółek, czyli wspólną strategią gospodarczą. Wspólna strategia ma umożliwiać sprawowanie jednolitego kierownictwa przez spółkę dominującą nad spółką albo spółkami zależnymi.

Istotnym jest, że aby można było mówić o grupie spółek, jej interes powinien wynikać z umowy albo statutu każdej spółki zależnej. W tym celu potrzebna jest zmiana umowy lub statutu spółek zależnych w tym zakresie. Jednocześnie konieczne jest ujawnienie uczestnictwa w grupie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wprowadzenie przepisów dotyczących prawa holdingowego ma przyczynić się do poprawy konkurencyjności i wyników polskich przedsiębiorstw oraz atrakcyjności inwestycyjnej kraju jako całości.

Zagraniczne inwestycje w innowacyjne projekty mogą liczyć na najwięcej ulg

Inwestor zagraniczny, który poniesie większe nakłady na badania i rozwój czy inwestycje w projekty innowacyjne oraz zdecyduje się na zatrudnienie np. programistów, inżynierów robotyzacji czy biotechnologów, będzie mógł liczyć na obniżkę kosztów pracy. Natomiast firma, która poniesie znaczne nakłady na B+R, będzie mogła rozliczyć je w odniesieniu do PIT pobieranego od wynagrodzeń takich „innowacyjnych pracowników”. Ponadto dla wsparcia działalności innowacyjnej inwestorów ma zostać wprowadzona ulga na robotyzację oraz ulga na prototypy dla produktów dotychczas nieznanych na rynku i takich, które wyróżniają się np. ponadprzeciętną wydajnością w stosunku do już dostępnych.  Ulga na robotyzację ma być zbliżona w swojej konstrukcji do wykorzystywanej już przez przedsiębiorców ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ma pozwalać na odliczenie od podstawy opodatkowania do 50 procent kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi mają być wydatki poniesione na:

  • roboty, roboty współpracujące (koboty) (w tym koszty leasingowania),
  • oprogramowanie wykorzystywane do projektowania, produkcji lub przetwarzania, integracji urządzeń produkcyjnych,
  • zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
  • zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkolenia pracowników związane z uruchomieniem systemu.

Resort finansów, w którym powstają rozwiązania podatkowe, zakłada też możliwość jednoczesnego skorzystania z ulgi na badania i rozwój oraz tzw. ulgi IP Box w stosunku do tej samej kategorii dochodu. Obecnie uwzględnienie wydatku w kalkulacji ulgi B+R wyłącza opcję ponownego rozliczenia go przy IP Box. Po zmianach korzyści podatkowe będą dotyczyły całego łańcucha tworzenia innowacji – od etapu produkcji po osiąganie przychodów z komercjalizacji.

Polska gospodarka czeka na Ciebie

Strategia „Polska centrum gospodarczym Europy” ma stanowić szybką ścieżkę obsługi dla inwestorów zagranicznych od pewnego poziomu inwestycji. Zaproponowane w niej rozwiązania wesprą Polskę w wychodzeniu z kryzysu pandemicznego przy jednoczesnym przyciąganiu atrakcyjnych inwestycji do Polski. Tym bardziej, że wiele z zaproponowanych rozwiązań funkcjonuje w innych krajach unijnych albo jest rekomendowanych przez takie instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Oprócz opracowania strategii, toczą się też prace nad stworzeniem przyjaźniejszego otoczenia dla tzw. funduszy wysokiego ryzyka, czyli venture capital i private equity. Takie podmioty dają firmom nie tylko finansowanie, ale także dostęp do wiedzy i doświadczenia z innych projektów.