Amerykańska Dolina Krzemowa stanowi centrum sektora zaawansowanych technologii i jest siedzibą wielu korporacji międzynarodowych takich jak Facebook, Google. Region ten charakteryzuje się położeniem w pobliżu uniwersytetów i rządowych centrów badawczych, dużą liczbą wykształconych pracowników i dostępem do venture capital. Oczywiście cechy te nie są unikalne tylko dla Doliny Krzemowej, dlatego też wiele państw chciałoby powtórzyć sukces Doliny Krzemowej. Jednym z tych państw jest Polska.

Jeden z największych amerykańskich inwestorów venture capital, Tim Draper, twierdzi, że teraz jest idealny czas na inwestowanie w Polsce. Tim Draper zainteresował się Polską po tym, jak usłyszał o polskiej technologii satelitarnej ICEYE. ICEYE jest światowym liderem w dziedzinie mikrosatelitów i już współpracuje z wieloma globalnymi firmami i rządami z całego świata. Wg Tima Drapera, teraz jest idealny czas, aby przyjrzeć się inwestycjom w Polsce, która wyprzedza pozostałe kraje regionu CEE o pokolenie w rozumieniu systemu rynkowego.

Polska w ciągu ostatnich kilku lat zaczęła być postrzegana jako kraj o niezwykłym potencjale inwestycyjnym. Dowodem na to jest rosnąca liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych, pomimo, że na świecie ten trend jest zdecydowanie odwrotny. Warto wskazać na wysokość kapitału zainwestowanego chociażby przez firmy amerykańskie w Polsce 62,7 mld USD – w nowe technologie (od rozwiązań w chmurze, systemów m.in. CRM wspierających e-commerce, produktów online entertainment, cybersecutiry, AI, IoT i blockchain, przez nanotechnologie, bioTech, bioMed, po rozwiązania automatyzacji procesów). Dlatego też spokojnie można powiedzieć, że jest bardzo duża szansa na to iż powstanie Krzemowa Dolina w Polsce i bedzie niezwykle atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych, którzy stawiają na jej dogodne centralne położenie w Europie, duży rynek krajowy z udziałem popytu krajowego, konkurencyjną siłę roboczą i wykwalifikowaną kadrę zarządzającą. Jednakże to nie wszystko. Przyjrzyjmy się 10-ciu powodom dlaczego warto inwestować w Polsce.

1. Zwolnienie z podatku dochodowego

Liczne zwolnienie w wysokości 15%-50% od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE). W całej Polsce funkcjonuje czternaście specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w dogodnych lokalizacjach. Minimalna wartość inwestycji w SSE to 100 tys. euro, a udział środków własnych przedsiębiorcy powinien stanowić co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Do zalet prowadzenia działalności gospodarczej w SSE należy przede wszystkim:

  • zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT, w zależności od formy prowadzenia działalności przez inwestora) od dochodu z działalności prowadzonej na terenie SSE i określonej w zezwoleniu do wysokości od 15 do 50%;
  • dostępność atrakcyjnych gruntów wraz z całą niezbędną infrastrukturą;
  • możliwość zakupu lub wynajmu już istniejących w SSE nieruchomości;
  • możliwość skorzystania również z innych zachęt inwestycyjnych oferowanych na terenie SSE, w tym zwłaszcza zwolnienia z podatku od nieruchomości (często oferowanego dla nowych inwestorów przez gminy), grantu inwestycyjnego od rządu, dotacji powiatowych urzędów pracy oraz wsparcia ze środków unijnych (pomoc publiczna sumuje się tj. łączny poziom wsparcia dla firmy ze wszystkich źródeł nie może przekroczyć wspomnianych 30-70% nakładów inwestycyjnych);
  • wsparcie administracyjne ze strony spółek zarządzających SSE w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji (dostawcy mediów, władze lokalne etc.) oraz tzw. opieka po inwestycyjna.
    Cechą charakterystyczną SSE jest ich terytorialność, czyli ograniczenie dostępności zachęt wyłącznie do określonych terenów Polski. Jednakże, zagraniczni oraz polscy inwestorzy mogą ubiegać się o tzw. „rozszerzenie SSE” np. na obszarze funkcjonującego już przedsiębiorstwa.

2. Zwolnienie z podatku dochodowego na realizację nowej inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji

Na mocy przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji stworzono Polską Strefę Inwestycji, w ramach której, po spełnieniu określonych kryteriów, możliwe jest uzyskanie zwolnienia z CIT lub PIT na terenie niemal całego kraju, a nie jedynie na terenie SSE. Wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego jest udzielane w drodze decyzji o wsparciu wydawanej na rzecz przedsiębiorcy realizującego nową inwestycję. Decyzja o wsparciu inwestycji zwolnieniem podatkowym będzie wydawana na okres od 10 do 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej na danym obszarze. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie istniejących SSE okres korzystania ze zwolnienia wynosić będzie 15 lat co wspiera to aby powstała Dolina Krzemowa w Polsce.

3. Dotacja na rozwój sektora motoryzacyjnego, elektronicznego, lotniczego, biotechnologicznego, nowoczesnych usług i działalności badawczo – rozwojową

Dotacja na rozwój sektora motoryzacyjnego, elektronicznego, lotniczego, biotechnologicznego, nowoczesnych usług i działalności badawczo – rozwojową udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem polskim lub zagranicznym. Umowa określa warunki wypłaty dotacji, która jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia wypełnienia zobowiązań inwestora. Wysokość dotacji może zostać zwiększona, jeśli pracownikom zostaną zaoferowane programy szkoleniowe.

4. Nawet 10 mln EUR bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na realizację innowacyjnych inwestycji i nie tylko

Zagraniczne firmy uznające Polskę za ciekawe miejsce na inwestycje mogą skorzystać m.in. z funduszy strukturalnych i programów krajowych oferujących w Polsce bezzwrotne dotacje na badania i rozwój (B + R), realizację innowacyjnych inwestycji, cyfryzację podmiotów gospodarczych, ochronę środowiska, logistykę i odnawialne źródła energii. Dotacja jest bezzwrotna i daje możliwość częściowego sfinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych i może wynieść nawet do 10 mln EUR.
Biorąc pod uwagę, iż mamy wrzesień 2020 r., to jest to ostatni dzwonek, aby móc uzyskać dofinansowanie na obecnych warunkach. Szczegóły konkursów, w których można wziąć udział do końca roku, znajdują na stronie internetowej Portalu Funduszów Europejskich.

5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na poziomie lokalnym

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla firm na poziomie lokalnym jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, gminy mają prawo do ustalania stawek podatkowych oraz ustanawiania ulg podatkowych. Tutaj kluczowe znaczenie dla firm ma zwolnienie z opłaty podatku od nieruchomości, które udzielane jest na podstawie uchwał rady gminy i stanowi tzw. „pomoc automatyczną”. Oznacza to, że przedsiębiorcy automatycznie przysługuje zwolnienie po spełnieniu warunków określonych w uchwale rady gminy.

6. Wsparcie inwestorów wykorzystujących nowoczesne technologie w parkach przemysłowych i technologicznych

Park technologiczny przeznaczony jest dla firm wykorzystujących nowoczesne technologie. Oferują one bowiem usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne oraz tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Natomiast park przemysłowo – technologiczny tworzony jest przy udziale władz samorządowych w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich celem jest zapełnienie oferowanej powierzchni firmami wykorzystującymi nowoczesne technologie, przyciągnięcie inwestorów oraz tworzenie miejsc pracy.
Co ciekawsze, aby firma mogła korzystać z przywilejów oferowanych przez parki, nie musi fizycznie lokować swojego biura na ich terenie. Bowiem niektóre z parków wprowadziły usługę e-parku, a dla firm działających krócej niż rok – e-inkubatora.

7. Najniższa w Europie stawka podatku od dochodów z Innovation Box („IP Box”)

Skorzystanie z IP BOX pozwoli zagranicznym inwestorom wpłynąć pozytywnie na wyniki finansowe ich spółek biotechnologicznych, gamingowych oraz oczywiście firm informatycznych. IP Box wprowadza preferencyjną 5% stawkę podatku od kwalifikowanych dochodów z kwalifikujących się praw własności intelektualnej, takich jak patenty, wzory użytkowe, zarejestrowane wzory przemysłowe, zarejestrowane produkty lecznicze i, co ważne, prawa autorskie do oprogramowania. Polski katalog praw własności intelektualnej jest jednym z najszerszych na świecie, a obniżona 5% stawka podatku należy do najniższych spośród wszystkich krajów rozwiniętych. Polska oferuje również instrumenty wsparcia dla inwestorów prowadzących działalność B + R, w tym ulgę B + R, oraz rządowe granty B + R. Jednym z takich instrumenty wsparcia B + R jest możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z działalnością B + R (do 150%) przez podatników.

8. Odliczenie wydatków poniesionych na zakup nowych technologii

Zgodnie z art. 26 ustawy o PIT, przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione przez nich na nabycie „nowych technologii”. Limit odliczenia wynosi 50% poniesionych wydatków. Aby skorzystać z ulgi podatkowej należy wykazać, iż zakupiona nowa technologia jest w rzeczywistością nową technologią. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że powinno to być rozwiązanie technologiczne, które nie jest stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Nowe technologie muszą mieć postać wartości niematerialnych i prawnych (np. wyniki badań i prac rozwojowych), które umożliwią wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Powinny one być nabyte na podstawie umowy o ich przeniesienie wraz z możliwością korzystania z tych praw.

9. Wysoko wykwalifikowana siła robocza i konkurencyjne koszty zatrudnienia

O potencjale polskich pracowników świadczy m.in. plan Microsoft o realizacji cyfrowej inwestycji o wartości $1 miliarda na pierwszy data center zapewniający usługi w chmurze dla biznesu i administracji właśnie w Polsce. Polskich ekonomistów, inżynierów, informatyków i naukowców doceniają pracodawcy zatrudniający ich w firmach IT, centrach badawczo-rozwojowych i instytutach naukowych. Dodatkowo płace w Polsce są czterokrotnie niższe niż w Europie Zachodniej. Łatwo dostępna wysoko wykwalifikowana kadra sprawia, że wielu inwestorów postrzega Polskę jako najlepszą lokalizację dla swoich projektów produkcyjnych.

10. Najtańsza spółka holdingowa w Europie, którą możesz założyć w 24h!

Od 1 marca 2021 r. będzie można założyć prostą spółkę akcyjną (PSA). Będzie charakteryzować ją będzie minimum formalności oraz elektronizacja procedur. Główne cechy PSA to: brak barier wejścia (1 zł kapitału na start); szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”); uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji); uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza; brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków; nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów); uproszczona likwidacja PSA, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

Szanse na to, iż powstanie Polska Dolina Krzemowa

Biorąc pod uwagę, że Polska ma dogodną lokalizację – znajduje się w centrum Europy, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych – jest jak pomost między Europą Zachodnią i Wschodnią. Ten miks wiedzy i wieloobszarowego, unikalnego doświadczenia związanego ze znajomością wschodnio-europejskiej kultury i zachodnich oczekiwań i standardów sprawia, że wejście inwestorów z zagranicy do Polski jest obecnie nie tyle bardzo obiecujące, co po prostu bezpieczne. Dodatkowym atutem są korzyści płynące z uczestnictwa Polski w różnych organizacjach globalnych, takich jak Unia Europejska, ONZ czy NATO. Polska jest więc potencjalnie stabilna politycznie i zajmuje znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. Z ekonomicznego punktu widzenia również Polska jest godna zaufania, gospodarka nie została tak dotknięta globalnym kryzysem jak inne kraje europejskie.

Dlatego też TU i TERAZ należy skorzystać z okazji wysokiego potencjału inwestycyjnego nowej europejskiej doliny krzemowej, jaką staje się Dolina Krzemowa w Polsce.

Zapraszamy do przeczytania naszego wpisu w których opisujemy inwestycje zagraniczne w czasach kryzysu.