Otrzymanie przez fundację lub organizację pożytku publicznego udziałów w spółce z o.o. nie podlega opodatkowaniu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w swoich wyrokach z dnia 14 lutego 2017 r. (sygn.: I SA/Po 1083/16 oraz I SA/Po 1084/16), wydanych w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Panasiuk & Partners. 

Podatek od darowizn udziałów w spółce z o.o. dla organizacji pożytku publicznego oraz fundacji ma odejść w zapomnienie.

Wyroki zostały wydane w wyniku złożonych skarg na otrzymane indywidualne interpretacje przepisów podatkowych, w ramach których zwróciliśmy się do ministra Finansów o potwierdzenie tego, że dochód z nieodpłatnych świadczeń (równy wartości rynkowej udziałów), jaki powstanie po stronie fundacji, w sytuacji otrzymania przez fundację w drodze darowizny lub spadkobrania udziałów w spółkach z o.o. będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT lub 17 ust. 1 pkt 6c Ustawy o CIT, w sytuacji, w której fundacja otrzymywane z tych udziałów dochody (w postaci dywidendy lub wynagrodzenia ze zbycia udziałów) przeznaczy na cele statutowe fundacji, zgodne z celami wskazanymi w Ustawie o CIT.

Darowizna udziałów w spółce z oo organizacje pożytku publicznego i fundacje – zdanie Ministra Finansów

Minister Finansów w wydanych w powyższym zakresie interpretacjach indywidualnych zgodził się z przedstawionym przez nas stanowiskiem we wnioskach o wydanie tych interpretacji tylko częściowo. Uznał on, że tylko w sytuacji przyszłego przeznaczania przez fundację dochodów z uzyskiwanej dywidendy na wskazane cele statutowe będzie to uprawniało fundację / organizację pożytku publicznego („OPP”) do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z nieodpłatnych świadczeń w postaci wartości rynkowej otrzymanych udziałów. W przypadku jednakże zbycia udziałów przez fundację / OPP zwolnienie nie znajdzie zastosowania, a tym samym fundacja będzie zobowiązana do zapłaty podatku od rynkowej wartości otrzymanych udziałów.

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem Ministra Finansów złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na otrzymane interpretacje wnioskując o ich uchylenie i wydanie interpretacji zgodnych w całości z naszym stanowiskiem.

Na rozprawach, które odbyły się 14 lutego 2017 r. Sąd przyznał nam rację i wyrokiem uchylił zaskarżone interpretacje. Jak wskazane zostało w uzasadnieniach wyroków Sądu, w sytuacji, w której fundacja otrzymuje udziały i deklaruje, że dochód, jaki z nich uzyska (w postaci dywidendy lub zbycia tych udziałów, w tym w celu ich umorzenia) przeznaczy na cele statutowe fundacji / OPP, będzie ona mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z nieodpłatnych świadczeń w postaci rynkowej wartości otrzymanych udziałów.

Czy wyrok jest prawomocny?

Wyrok na chwilę obecną jest nieprawomocny i będzie mógł zostać zaskarżony przez Ministra Finansów.

Powyższe wyroki stanowią „światełko w tunelu” dla fundacji i OPP (lub innych organizacji, działających na podstawie statutu), które dla celów uzyskania długofalowego finansowania swoich statutowych celów, będą mogły otrzymać udziały/akcje spółek bez opłacenia z tego tytułu podatku, przeznaczając otrzymywaną dywidendę lub środki pochodzące z ich zbycia/umorzenia na finansowanie swojej działalności.

Wyrok powinien być interesujący dla osób lub spółek, które przykładowo chciałyby finansować działalności określonych podmiotów poprzez przekazanie im udziałów lub akcji, z których będą mogły one czerpać dywidendę, czy też zbyć otrzymane udziały w celu pozyskania środków na dalsze działanie bez obciążeń podatkowych. To jak ostatecznie będzie wyglądał podatek od darowizn udziałów w spółce z o.o. dla fundacji dowiemy się w niedalekiej przyszłości.

Zapraszamy do przeczytania naszego wpisu, w którym poruszamy niezmiernie ważny temat, jakim jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.