Już tylko 3 miesiące zostały do „Godziny Zero” w zakresie nowych obowiązków podatników w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych. Nowe przepisy, uchwalone pod koniec 2015 roku i wchodzące w życie od 1 stycznia 2017 roku, przynoszą bardzo istotne zmiany odnośnie do dotychczasowego podejścia zarówno do zakresu podmiotowego obowiązku, jak i merytorycznej zawartości dokumentacji. Poniżej podsumowujemy i przypominamy najistotniejsze czekające podatników zmiany.

Od 1 stycznia 2017 istotnej zmianie ulegnie pojęcie podmiotów powiązanych, tzn. za podmioty powiązane od nowego roku uznawane będą tylko takie podmioty, których udział w kapitale innego podmiotu nie będzie mniejszy niż 25 proc.(dotychczas powiązanie powodowało zaangażowanie na poziomie  5 proc. Przepisy o powiązaniach osobowych, rodzinnych itp. dotyczące podmiotów krajowych pozostaną bez zmian. Obowiązkiem dokumentacyjnym objęte będą transakcje oraz inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.

Dotychczas dokumentacje musiał sporządzać każdy podatnik, niezależnie od skali prowadzonej działalności jeśli tylko posiadał określone zaangażowanie w innym podmiocie a wartość transakcji przekroczyła ustawowe progi. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie to zróżnicowane, tzn. obowiązki dokumentacyjne będą zależały od wielkości danego podatnika. Najmniejsi podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln euro, nie będą co do zasady w ogóle musieli przygotowywać dokumentacji. Każdorazowe przekroczenie progu 2 mln04 euro przychodów lub kosztów w danym roku podatkowym spowoduje konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych przez co najmniej 2 kolejne lata podatkowe. Podatnicy rozpoczynający działalność i dokonujący w danym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), będą zobowiązani sporządzać dokumentację cen transferowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody albo koszty przekroczyły równowartość 2 mln euro.

Wyjątek dotyczy transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Jeśli taka transakcja przekroczy wartość 20 tys. EUR, to niezależnie od tego czy będzie ona dokonywana z podmiotem powiązanym, czy też niezależnym i niezależnie od skali działalności podatnika (czyli obowiązek obejmie także podatnikach o przychodach/ kosztach poniżej ww. 2 mln Euro), dokumentacja będzie musiała zostać przygotowana.

Ze wspomniana już skalą działalności podatnika (mierzona poziomem przychodów i kosztów) będzie się wiązało dalsze zróżnicowanie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych. Podatnik przekraczający obroty 2 mln Euro będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podstawowej, lokalnej (tzw. local file). Wartość progów powodujących obowiązek udokumentowania danej transakcji będzie uzależniony od skali działalności podatnika. Minimalny próg to równowartość 50 000 euro (podstawowy próg istotności transakcji), a jego wartość będzie rosła wraz ze wzrostem przychodów podatnika. Przykładowo u podatnika o przychodach od 2 do 20 mln Euro, początkowy próg będzie wzrastać o 5000 euro za każdy 1 mln euro przychodu osiągnięty ponad 2 mln Euro.

Podstawowa dokumentacja będzie musiała zawierać określone elementy, tzn. opis transakcji wskazując jej rodzaj i przedmiot, a także dane finansowe dotyczące transakcji, w tym przepływy pieniężne, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia, opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk oraz wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika. Trzeba tez będzie załączyć umowy oraz porozumienie w sprawie podatku dochodowego dotyczącego dokumentowanej transakcji, jeśli takie zostało zawarte z zagranicznymi władzami podatkowymi

Jeżeli przychody podatnika przekroczą 10 mln EURO w dokumentacji będzie się ponadto musiała znaleźć analiza danych porównawczych (benchmarking study/ analysis), wykazująca, że stosowane ceny (marże, poziom zysków) są ustalone na poziomie rynkowym, czyli takim, jaki zaakceptowałyby podmioty niepowiązane (analiza powinna być oparta o dane z rynku polskiego. Dopiero przy braku danych lokalnych, podatnicy będą mogli się posiłkować analizami zagranicznymi. Każdorazowo należy wskazać źródło danych). Od 2017 r. analiza powinna być aktualizowana co najmniej co 3 lata lub częściej, jeśli zajdą istotne zmiany warunków ekonomicznych transakcji (zdarzenia).

W odniesieniu do podatników, którzy przekroczą pułap 20 mln Euro przychodów/ kosztów konieczne będzie dodatkowo sporządzanie raz w roku informacji na temat grupy, w której działa podmiot (tzw. dokumentacja grupowa – master file). Wymagane będzie przedstawienie opisu struktury prawnej, właścicielskiej, zarządczej i geograficznej grupy podmiotów powiązanych, jak również grupowej polityki cen transferowych (m.in. usług świadczonych w grupie, prac badawczo-rozwojowych, finansowania działalności). Będą ją musiała posiadać zarówno spółka dominująca jak i podmioty zależne.

W ramach wprowadzonych zmian już od 2016 roku funkcjonuje też nowa deklaracja CIT-CBC. Duże podmioty działające w grupach i przekraczające poziom przychodów/ kosztów 20 mln Euro będą musiały raportować w nim o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności przez ich zagraniczne zakłady oraz spółki zależne. Od 2017 ponadto wszyscy podatnicy, których przychody lub  koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro, będą musieli dołączyć do swojego zeznania podatkowego sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy nimi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów z rajów podatkowych (tzw. country-by-country reporting).

Jak dotychczas, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej będzie musiała być przekazana w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Od 2017 r. organy podatkowe lub kontrolne będą mogły zażądać dokumentacji do transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie będzie przekraczała ustawowych limitów. W takim wypadku podatnik będzie musiał przygotować

dokumentację i przedłożyć ją w ciągu 30 dni od doręczenia żądania. Ponadto podatnicy będą zobowiązani składać oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej. Będą to musieli zrobić do dnia, w którym upływa termin złożenia zeznania podatkowego. W praktyce może to oznaczać konieczność sporządzenia dokumentacji w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego – dotychczas przepisy nie wskazywały terminów wykonania obowiązku dokumentacyjnego, istotne było terminowe przedłożenie dokumentacji na żądanie organu w przypadku kontroli. Od 2017 roku członek zarządu podmiotu krajowego będzie zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania podatkowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w sposób kompletny i w ustawowym terminie.

Zwracamy uwagę, że ceny transferowe zostały w ub. roku wskazane przez Ministerstwo finansów w Krajowym Planie Działań Administracji Podatkowej na 2016r.  jako jeden z najistotniejszych obszarów kontrolnych. Do tego planowane jest wprowadzenie istotnych zmian w zakresie administracji i kontroli podatkowej i skarbowej. Stąd wskazane jest odpowiednie przygotowanie się do nadchodzących zmian. Służymy Państwu w tym zakresie pełnym wsparciem.