W dniu 24 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) wydał wyrok (sygn. II FSK 1455/13), który w sposób istotny może wpłynąć na działalność zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terenie Polski.

NSA rozstrzygnął spór trwający od 2012 r. w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przez cypryjski fundusz inwestycyjny.

W prezentowanym wyroku zarówno organ podatkowy, jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny twierdziły zgodnie, że brak jest przesłanek, aby uznać, że spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze, posiadająca status prywatnego funduszu inwestycyjnego (zarządzana przez dyrektorów lub menadżera) jest równoważna polskiemu funduszowi inwestycyjnemu (zarządzanemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych), a tym samym, że spełnia przesłanki do zwolnienia od CIT określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) ustawy o CIT, jednym z warunków zwolnienia funduszu zagranicznego jest, by był on zarządzany przez podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę.

NSA w ustnym uzasadnieniu wskazał, że zagraniczny fundusz inwestycyjny z siedzibą na Cyprze spełnia przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) ustawy o CIT pod warunkiem, że fundusz ten jest zarządzany przez menadżera będącego osobą prawną. Sąd stwierdził, że zagraniczny fundusz nie musi funkcjonować i być zorganizowany w identyczny sposób jak polskie fundusze inwestycyjne. Wystarczające jest, by był on zorganizowany w sposób podobny do polskich funduszy.

Chociaż wyrok wydany został na gruncie tzw. prywatnych funduszy inwestycyjnych, to argumenty powołane w uzasadnieniu do wydanego wyroku powinny znaleźć zastosowanie również do cypryjskich alternatywnych funduszy inwestycyjnych, które działają od lipca 2014 r. Co więcej, argumentacja zaprezentowana w uzasadnieniu do wyroku może być rozciągnięta na inne zagraniczne fundusze inwestycyjne, które inwestują lub chcą inwestować na terytorium Polski, korzystając jednocześnie ze zwolnienia podmiotowego do CIT.

Autorzy:

  • Paweł Turek, doradca podatkowy, Yours Pansiuk 
  • Michał Nowacki radca prawny, doradca podatkowy, szef działu podatkowego, Yours Panasiuk