W dniu 16 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w cypryjskim prawie podatkowym. Mają one na celu zwiększenie atrakcyjności Cypru dla potencjalnych inwestorów.

Poniżej prezentujemy najważniejsze z wprowadzanych zmian:

1. Notional Interest Deduction

Do ustawodawstwa cypryjskiego został wprowadzony specjalny instrument o nazwie Notional Interest Deduction („NID”), który w uproszczeniu polega na obniżeniu podstawy opodatkowania CIT o tzw. „odsetki wirtualne”.

W przypadku wniesienia środków pieniężnych do spółki cypryjskiej na jej kapitał zakładowy lub zapasowy oraz prowadzenie działalności finansowej, cypryjskie spółki kapitałowe udzielające pożyczek (jak również zakłady przedsiębiorców zagranicznych powstałe na Cyprze) będą mogły korzystać z mechanizmu umożliwiającego potrącanie od podstawy opodatkowania tzw. wirtualnych odsetek obliczanych jako iloczyn wniesionego do spółki nowego kapitału („new equity”), który jest inwestowany oraz referencyjnej stopy procentowej („reference interest rate”).

  • Przez “referencyjną stopę procentową” należy rozumieć oprocentowanie 10 letnich obligacji skarbowych kraju, w którym nowy kapitał jest inwestowany, powiększone o 3%. Nie może ono być jednak mniejsze niż oprocentowanie 10-letnich obligacji wydanych przez cypryjski skarb państwa powiększone o 3%. Oprocentowanie obligacji określa się na dzień 31 grudnia każdego roku poprzedzającego rok skorzystania z wirtualnych odsetek.
  • Z kolei przez „nowy kapitał” należy rozumieć kapitał wniesiony do spółki od 1 stycznia 2015 r. w formie kapitału zakładowego lub kapitału zapasowego (pod warunkiem jego pełnego opłacenia).
  • Należy zaznaczyć, że odliczenie wirtualnych odsetek jest obwarowane ograniczeniami m.in. odliczenie nie może przekroczyć limitu 80% dochodu do opodatkowania. W przypadku, gdy spółka będzie generować straty, regulacje te nie będą miały zastosowania. Oznacza to zatem, że wirtualne odsetki nie będą mogły wykreować lub zwiększyć straty podatkowej.

2. Zachęty podatkowe skierowane do inwestorów rynku nieruchomościowego na Cyprze

W celu ożywienia cypryjskiego sektora nieruchomościowego wprowadzono ulgi podatkowe w zakresie transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.

Co do zasady zbycie nieruchomości nabytych w okresie od 17 lipca 2015 do 31 grudnia 2016 r. będzie zwolnione na Cyprze z podatku od zysków kapitałowych, w stosunku do:

  • nieruchomości zabudowanych,
  • które są nabywane od niepowiązanego podmiotu (osoby trzeciej),
  • nie są nabywane w związku z zamianą nieruchomości lub jej darowizną.

Niezależnie od powyższego, o połowę obniżono również opłaty związane z zakupem nieruchomości do 31 grudnia 2016 r.

3. Zniesienie podatku SDC dla rezydentów nieposiadających miejsca zamieszkania na Cyprze

Aktualnie obowiązujące regulacje cypryjskie w zakresie daniny zwanej SDC (The Special Contribution for the Defense of the Republic Law) nakładają podatek od niektórych kategorii dochodów (m.in. odsetki, najem, dywidendy) otrzymane przez osoby, które są uznawane za rezydentów podatkowych Cypru, z kilkoma wyjątkami.W związku z nowelizacją przepisów podatkowych, osoby, które spełniają warunki do uznania ich za rezydentów podatkowych na Cyprze, ale jednocześnie są uważane za niemające miejsca zamieszkania na Cyprze (non-domiciled), będą zwolnione od SDC.