Przedsiębiorcy, których wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, zostaną wykreśleni z ewidencji. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893) w przypadku, gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca ma obowiązek uzupełnić te dane w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Termin na uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG upłynął 19 maja 2018 r. Należy zaznaczyć, iż przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnili braku do wspomnianego dnia, zostaną wykreśleni z ewidencji z mocy prawa. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (Ministerstwo) rozpocznie jednak usuwanie wpisów od tych posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. Przez kilka dni będzie zatem czas na niezwłoczne uzupełnienie wpisu o numer PESEL.

Kogo dotyczy wykreślenie z CEIDG?

Jak zapewnia resort przedsiębiorczości, wykreślenie może dotknąć jedynie przedsiębiorców, którzy nie mogą być zweryfikowani na podstawie dostępnych baz danych (m. in. GUS, bazy Ministerstwa Finansów) i od wielu lat pozostają w „uśpieniu”. Aktywnie działający przedsiębiorcy nie muszą się obawiać, że zostaną przypadkowo wykreśleni z ewidencji.

Należy podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakiekolwiek zmiany w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. Jest to data wprowadzenia systemu teleinformatycznego CEIDG, w którym dokonać zmian we wpisie przedsiębiorcy można tylko po dodaniu numeru PESEL.

Przed dniem 19 maja 2018 r., Ministerstwo zweryfikowało wpisy w dostępnych bazach danych, aby samodzielnie ustalić numer PESEL. Wpisy te zostały automatycznie uzupełnione o numer PESEL, jeżeli było to możliwe.

Obowiązek uzupełnienia wpisu o PESEL nie dotknie cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL.

Jak sprawdzić czy nr PESEL znajduje się w bazie CEIDG?

Niemożliwym jest sprawdzenie w ogólnodostępnych bazach ewidencji czy numer PESEL znajduje się w bazie CEIDG. Aby sprawdzić czy nasz numer PESEL widnieje w ewidencji należy:

  1. skontaktować się z Urzędem Skarbowym, lub
  2. skorzystać z platformy CEIDG i zalogować się za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Konsekwencje prowadzenia działalności bez wpisu


Przedsiębiorca, który pomimo wykreślenia z CEIDG będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej popełnia wykroczenie opisane w art. 601 § 1 kodeksu wykroczeń i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. Konsekwencją będzie również utrata tytułu do ubezpieczeń społecznych.