Od dnia 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z nowej ulgi podatkowej, na działalność badawczo-rozwojową (dalej: „B+R”). Ulga ta została wprowadzona ustawą z dnia 25 września 2015 r., o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767), która została ogłoszona dnia 2 listopada 2015 r.

W przeciwieństwie do obecnie obowiązującej ulgi na nowe technologie (która z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie zniesiona), nowa ulga nie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy nabywają gotowe nowe technologie od innych podmiotów, ale przede wszystkim tym, którzy samodzielnie prowadzą badania i prace rozwojowe (np: przedsiębiorcomtworzącym i projektującym nowe, zmienione lub ulepszone produkty, procesy, czy usługi).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność B+R będą mieli możliwość dodatkowego, (niezależnie od rozliczania kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych), odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na tą działalność, o ile wyodrębnią te koszty w księgach rachunkowych i odrębnie wykażą je w zeznaniu podatkowym.

Kosztami kwalifikowanymi podlegającymi dodatkowemu odliczeniu w ramach ulgi będą:

1. wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, o ile dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej

– w wysokości 30% tych kosztów,

2. wydatki na materiały i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

3. wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

4. wydatki na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym,

5. dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,

– w wysokości 20% tych kosztów, jeśli przedsiębiorca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom

– w wysokości 10% tych kosztów jeśli przedsiębiorca jest dużym przedsiębiorcom.

Odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu za rok, w którym te koszty poniesiono. Ewentualnie w przypadku wykazania przez przedsiębiorcę w danym roku straty lub w przypadku, gdy przysługujące przedsiębiorcy odliczenia będą wyższe, niż wykazany przez niego w danym roku dochód. Koszty te będą mogły zostać odliczone, w 3 kolejnych latach podatkowych.

Ulga nie będzie przysługiwała przedsiębiorcom, którzy w roku poniesienia kosztów na działalność B+R, prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub którym koszty te zostały w jakiejkolwiek formie zwrócone.

Mimo że wydaje się, iż przysługująca ulga nie będzie znaczna, to jednak dla przedsiębiorców prowadzących uprzywilejowaną tą ulgą działalność może być pomocna. Warto więc przeanalizować własną działalność pod kątem prowadzonych prac B+R, aby móc przygotować się do skorzystania z nowej ulgi w nadchodzącym roku.

W przypadku Państwa zainteresowania tematem, jesteśmy chętni aby odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania w powyższym zakresie.

Monika Baran, radca prawny Yours Panasiuk