Regulamin

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przedstawiamy Państwu poniższy regulamin obejmujący informacje o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Panasiuk&Partners spółka komandytowa (dawniej „YOURS Panasiuk spółka komandytowa”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 18 lok. 5, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 465801, posiadająca numer NIP 701-038-45-37 oraz numer REGON 146728168, reprezentowana przez Annę Maria Panasiuk, komplementariusza uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki, tel. 0048 22 625 0698, e-mail: Anna Maria Panasiuk panasiuk@yourspanasiuk.pl (dalej jako „Administrator”).

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych, ustawie o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124) oraz ustawie o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145).

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu swoich usług, w tym w celu informowania o organizowanych przez Administratora wydarzeniach tj. szkoleniach, konferencjach itp., oraz o działalności Administratora, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną panasiuk,com.pl;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem;
 3. art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem;
 4. art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Przetwarzanie danych osobowych, w zależności od celu, może być dobrowolne (jednak może być konieczne dla realizacji tego celu) lub obowiązkowe. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dotyczących świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga uzyskania od Państwa uprzedniej zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z wykonaniem umowy, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newslettery oraz wiadomości zawierające inne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednio upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w działaniach marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub stosownego umocowania, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie„) w celu wykonania zobowiązań umownych. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

POLITYKA ODNOSZĄCA SIĘ DO COOKIES I DANYCH EKSPLOATACYJNYCH

 1. Strona internetowa Administratora używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania ze Strony konieczna jest zgoda na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Jej brak może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na Stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 9. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Safari
  • Opera

Regulamin zatwierdzono w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email