Opinia lub oświadczenie – dwa nowe tryby po zmianach w podatku u źródła, dzięki którym dywidendy wyższe niż 2 mln zł nie będą opodatkowane.

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono wiele zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie są to niestety zmiany ani jasne ani czytelne. Profesor Adam Mariański Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych opisując ostatnie zmiany w prawie podatkowym w jednym z wywiadów telewizyjnych mówił o tendencji do ogłaszania niejasnych norm prawnych posługując się obrazowym przykładem raportowania schematów podatkowych. Wskazał, że w tym przypadku do 4 stron uchwalanych przepisów podatnik dostał 100 stron wyjaśnień.

Zmiany w regulacjach podatku u źródła i opodatkowaniu dywidend wypłacanych osobom prawnym są do tego stopnia skomplikowane i niejasne, że termin ich obowiązywania został przełożony o pół roku specjalnym rozporządzeniem ministra finansów.

Najkrócej zmiany można podsumować następująco:

Po 30 czerwca 2019 roku:

  1. od dywidend poniżej 2 mln – dla spółek matek – tu nie powstaną dodatkowe obowiązki wpływające na poziom opodatkowania lub zwolnienia z podatku od dywidend;
  2. od dywidend powyżej 2 mln zł spółki matki będą mogły uniknąć konieczności płacenia podatku  u źródła pod warunkiem zastosowania jednego z dwóch poniższych trybów:
  • zwrócą się o opinię o stosowaniu zwolnienia;
  • przygotują oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia.

W przedstawionych powyżej zmianach pojawiają się dwie nowe formy komunikacji z organami podatkowymi – opinia i oświadczenie. Z uwagi na fakt, że są to rozwiązania zupełnie nowe warto nieco je przybliżyć.

Opinia:

Opinia swoim charakterem przypomina interpretację indywidualną – ma dawać gwarancję, że dywidenda w wysokości wyższej niż 2 mln zł nie będzie opodatkowana. Potwierdza ona, że zagraniczny odbiorca dywidendy spełnia warunki niezbędne aby nie powstała konieczność zapłaty podatku u źródła. Chodzi tu o tzw. dyrektywę o matkach-córkach, tj. podmiot odbierający dywidendę musi mieć minimum 10% udziału w spółce zależnej przez dwa lata bez przerw.

Wniosek o wydanie opinii należy złożyć poprzez formularz elektroniczny WH-WOP. Urząd, zależnie od przypadku, będzie prosił także o dodatkowe dokumenty. Opinia będzie wydawana w terminie 6 miesięcy i będzie ważna, co do zasady, przez okres 3 lat. Za jej wydanie przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 2 000 zł.

Opinia jest narzędziem, które w swoim charakterze nawiązuje do interpretacji indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W obu tych przypadkach nie wystarczy jedynie zadać pytania. Te dokumenty muszą zostać stworzone na kanwie prawa podatkowego w oparciu o ściśle określone formy i procedury. Przy formułowaniu opinii niezwykle istotna będzie precyzja i dobra znajomość prawa podatkowego. Dla wielu podatników nieodzowna będzie na tym etapie pomoc fachowców – np. wyspecjalizowanych kancelarii prawno-podatkowych.

(Procedurze wydawania opinii poświęcono art. 26b ustawy o CIT)

Oświadczenie:

Oświadczenie jednostka sporządza we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Celem oświadczenia jest zapewnienie o tym, że jednostka posiada wymagane prawem dokumenty pozwalające na zwolnienie z opodatkowania dywidend oraz że nie posiada żadnej wiedzy o okolicznościach, które wykluczałyby możliwość niepobrania podatku. Niestety oświadczenie trzeba składać dla każdego kontrahenta osobno i musi zostać złożone każdorazowo przed dokonaniem wpłaty należności. Zachowuje ono ważność jedynie przez 2 miesiące. Oznaczać to może w praktyce konieczność składania wielu oświadczeń i znaczne utrudnienia dla przedsiębiorców.

Należy podkreślić, że za błędną weryfikację kontrahenta, lub złożenie oświadczenia które mija się ze stanem faktycznym podatnik będzie podlegał surowym konsekwencjom w ramach odpowiedzialności karnoskarbowej i dlatego , w tej sytuacji, nawet bardziej niż w przypadku wniosku o wydanie opinii, wskazana będzie pomoc specjalistów.

Złożenie oświadczenia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza WH-OSC

(Procedurę takiego oświadczenia reguluje art. 26 ust 7a – 7j CIT).