Z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie zmiana w zakresie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczejPrezydent podpisał nowelizację w dniu 30 maja 2016 r.

Nowelizacja w sposób znaczący obniża limity płatności, związanych z działalnością gospodarczą, których można dokonywać w formie gotówkowej.

Dotychczas przedsiębiorca, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mógł dokonywać płatności w gotówce do kwoty 15 000 euro. Zobowiązany był do dokonywania przelewów bankowych tylko w przypadku wyższych kwot. W przepisach podatkowych nie było przy tym jednak żadnej sankcji, związanej z ewentualnym naruszeniem tego przepisu.

Od 1 stycznia 2017 roku limit transakcji gotówkowych wynosić będzie zaledwie 15 000 PLN, przy czym transakcje w walutach obcych przeliczać się będzie na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności bez wykorzystania rachunku płatniczego, w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 15 000 zł, skutkować będzie tym, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zgodnie z przepisem przejściowym zmieniane regulacje znajdą zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego limitu.

Katarzyna Bieńkowska, radca prawny, doradca podatkowy YOURS Panasiuk