W tym roku podatnicy po raz pierwszy będą zobowiązani złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej tzw. cen transferowych. Oświadczenie takie należy złożyć do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2017 r.

W imieniu spółek kapitałowych, oświadczenie składać będą członkowie zarządu. Niezłożenie takiego oświadczenia może się wiązać z odpowiedzialnością karną skarbową. Dodatkowo część podmiotów będzie zobowiązana dołączyć do zeznania dodatkowy formularz będący uproszczonym sprawozdaniem (tzw. CIT- TP lub PIT-TP).

Poza koniecznością złożenia powyższego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz uproszczonego sprawozdania wskazujemy, że zmianie uległa większość przepisów dotycząca cen transferowych, zarówno w odniesieniu do limitów zobowiązujących do sporządzenia dokumentacji jak i w zakresie samej dokumentacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany dotyczące tej tematyki, które pomogą Państwu w zweryfikowaniu czy są Państwo objęci obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej i jakie są elementy niezbędne dla takiej dokumentacji. Służymy również pomocą w określeniu tych obowiązków oraz ich wypełnieniu. Zainteresowanych Państwa zapraszamy do kontaktu z kancelarią. .

Limity zobowiązujące do posiadania dokumentacji podatkowej
Dotychczas dla określenia czy podatnik posiada obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych istotna była tylko wartość transakcji z podmiotami powiązanymi lub podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Przy obecnej konstrukcji przepisów podatnik po określeniu, że jest powiązany z innym podmiotem, powinien określić czy jego przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku równowartość 2 000 000 euro. Następnie rozpatruje się, na ile transakcje dokonywane z podmiotem powiązanym są istotne dla określenia dochodu podatnika. Próg istotności transakcji również zależny jest od wysokości przychodów podatnika. .

Poziom dochodu nie ma znaczenia dla obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w tzw. raju podatkowym. W tym przypadku istotna jest tylko kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń, wartość wniesionych przez wspólników wkładów do spółki niebędącej osobą prawną czy wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia. Dla obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w tym zakresie kwotą graniczną jest równowartość 20.000 euro.

Zakres dokumentacji
Dokumentacja cen transferowych za 2017 r. jest w swoim zakresie dużo bardziej obszerna i szczegółowa w porównaniu z tym jakie dane powinny były znaleźć się obligatoryjnie w takiej dokumentacji w dotychczasowym stanie prawnym.

Local file
Obecnie obligatoryjnie wszystkie podmioty, które przekraczają określone limity, zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji na poziomie lokalnym tzw. dokumentacji local file .

Analiza porównawcza (tzw. benchmark)
Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym równowartość 10 000 000 euro są dodatkowo zobowiązani do sporządzenia analizy danych porównawczych cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (tzw. benchmark). Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach polskich .

Master file
Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym równowartość 20 000 000 euro zobowiązani są posiadać również w swojej dokumentacji informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file) .

Country by Country report (CbCr)
Dodatkowo podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) o charakterze międzynarodowym, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę progową 750 000 000 euro, mogą być zobowiązane do przekazania Szefowi KAS dodatkowych informacji na temat całej grupy podmiotów (tzw. CbCr) lub wskazania jednostki zobowiązanej do przekazania takiej informacji (powiadomienie CbCr) .

                                                                   ***
Jeżeli więc w 2017 r. dokonywali Państwo transakcji z podmiotami powiązanymi lub mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych to służymy Państwu pomocą w określeniu spełnienia warunków do objęcia obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, zakresu takiej dokumentacji, a także sporządzeniu wszystkich jej niezbędnych elementów.