Temat holenderskich funduszy inwestycyjnych powraca jak bumerang. Czynnikami wpływającymi na duże zainteresowanie są z pewnością kwestie większej dostępności dla inwestorów zagranicznych i funduszy zamierzających inwestować kapitał spoza regionu UE. Jak również sam fakt renomy Holandii jako stabilnej jurysdykcji pod kątem ustawodawstwa przyjaznego rynkowi inwestycyjnemu. Postanowiliśmy zatem nieco przybliżyć proces utworzenia takiego funduszu, tym razem od strony praktycznej.

Uzyskanie licencji/zezwolenia

Pierwszym i zarazem kluczowym krokiem w całej procedurze, zgodnie z prawem holenderskim jest uzyskanie zezwolenia na zawiązanie funduszu. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do holenderskiego urzędu ds. rynków finansowych (Netherlands Authority for Financial Markets w skrócie „AFM”) – odpowiednika naszej Komisji Nadzoru Finansowego, którego nadzorowi podlega rynek finansowy w Holandii. Podobnie jak w Polsce, wniosek składany jest na urzędowym formularzu i zawiera szereg standardowych pytań dotyczących spraw podstawowych dotyczących klienta czy kwestii kapitału. W związku z tym na starcie trzeba odpowiedzieć na szereg pytań. Do wniosku dołączany jest komplet dokumentów uzupełniających, które następnie są weryfikowane i badane przez AFM.

Częścią aplikacji jest test predyspozycji i wiarygodności członków zarządu i członków rady nadzorczej funduszu.

Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:

  • formularz notyfikacyjny funduszu
  • formularz notyfikacyjny spółki zarządzającej
  • formularz wniosku o przeprowadzenie badania predyspozycji i wiarygodności dla każdego członka zarządu i każdego członka rady nadzorczej.

Ramy czasowe rejestracji AFI

I znowu, podobnie jak w Polsce procedura przed urzędem regulującym rynek finansowy (AFM) trwa około 5-6 miesięcy. W praktyce wpisanie uczestnika do rejestru AFM wliczając czas, który należy poświęcić na przygotowanie kompletnego zgłoszenia zajmuje nawet do 8 miesięcy.

Koszty związane z rejestracją AFI

Opłata urzędowa za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wynosi 5.500 euro. AFM pobiera dodatkowe opłaty za wspomniane testy predyspozycji i wiarygodności. Roczna opłata podstawowa AFM za przedłużenie zezwolenia wynosi 5.920 euro. W zależności od wartości aktywów funduszu doliczana jest dodatkowa opłata zmienna.

Minimalna wymagana kwota kapitału założycielskiego oraz funduszy własnych

Minimalny wymagany kapitał założycielski wynosi 125.000 euro. Chyba że fundusz jest tworzony jako jednostka inwestycyjna posiadająca osobowość prawną bez odrębnego Zarządzającego Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi („ZAFI”). W takim przypadku, minimalny wymagany kapitał założycielski wyniesie 300.000 euro. Ponadto, jeśli ZAFI nie posiada odrębnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, będą wymagane dodatkowe fundusze własne.

Minimalna wymagana kwota funduszy własnych

Oprócz minimalnej kwoty kapitału założycielskiego wymagane są dodatkowe fundusze własne równe 0,02% kwoty, o którą wartość zarządzanych aktywów przekracza 250 mln euro. Dodatkowe fundusze nie mogą być natomiast niższe niż tzw. wymóg stałych kosztów ogólnych, który wynosi jedną czwartą wydatków rocznych. 

Dodatkowe wymogi korporacyjne

Prowadzenie działalności gospodarczej lub wymogi organizacyjne (integralność, zarządzanie ryzykiem, proces zatwierdzania i przeglądu produktów, konflikty interesów) muszą być oczywiście wdrożone zgodnie z dyrektywą w sprawie ZAFI. Oznacza to konieczność implementowania szeregu dodatkowych procedur i regulaminów określających podstawowe cechy i wymogi/regulacje wewnętrzne funduszu.

Siedziba spółki zarządzającej oraz AFI również musi znajdować się w Holandii. A to z kolei oznacza konieczność spełnienia daleko idących wymogów związanych z posiadaniem przez zarządzającego funduszem w Holandii tzw. substance. Są to m.in. konieczność utrzymania biura, personelu, ale też realnego zarządzania, czyli podejmowania decyzji związanych z funduszem w Holandii. 

Należy oczywiście brać pod uwagę możliwość pojawienia się dodatkowych wymogów w przypadku gdyby fundusz miał się zajmować obrotem papierami wartościowymi w ramach oferty publicznej.

Opodatkowanie dochodów z prowadzonych inwestycji 

Standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 20% (dla zysków do 200.000 EUR) / 25% (dla zysków powyżej 200.000 EUR). Brak podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych.

Standardowa holenderska stawka podatku u źródła od dywidend wychodzących wynosi 15%. Jednakże obniżenie lub zwolnienie może być stosowane na podstawie dyrektywy unijnej w sprawie spółek dominujących i zależnych, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub poprzez wykorzystanie spółki holenderskiej i innych rozwiązań, które pozwalają zaprojektować takie przepływy w sposób optymalny.

Przepisy podatkowe w Holandii dotyczące cen transferowych opierają się na zasadach OECD dotyczących wartości rynkowej.

Reasumując 

Jeżeli mimo znacznie wyższych kosztów postawienia holenderskiego funduszu (AFI) niż polskiej alternatywnej spółki inwestycyjnej, rozważasz taką strukturę. To po pierwsze zapraszamy do lektury drugiego tekstu o strukturach funduszy holenderskich lub może prościej będzie się z nami skontaktować i omówić jaki podmiot będzie optymalny.