W dniu 7 czerwca 2016 roku Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która ostatecznie wprowadza do polskiego prawodawstwa generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od daty publikacji. Rządowe Centrum Legislacji nie wskazało jeszcze planowanej daty publikacji.

Przypomnijmy, ze zgodnie z nowym art. 119a Ordynacji, czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie będzie skutkować osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny. Warunkiem pozbawienia takiej czynności mocy prawnej jest uznanie jej za unikanie opodatkowania – spełnienia łącznie przesłanki sztuczności i działania w celu osiągnięcia korzystnego rezultatu podatkowego, stojącego w sprzeczności z istotą regulacji podatkowej.

Klauzula będzie miała zastosowanie, jeśli rezultatem działań mających cechy „agresywnej optymalizacji podatkowej” będzie korzyść podatkowa, której rozmiary przekraczają 100 000 zł. Klauzula stosowana będzie w drodze decyzji.

Ustawa wprowadza – w art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług również klauzulę nadużycia prawa w odniesieniu do podatku VAT.

Przepisy przejściowe wskazują że nowe uregulowania będą miały zastosowanie do „korzyści podatkowej” osiągniętej po wejściu w życie nowelizacji. Niestety nie można wykluczyć, że organy podatkowe będą próbowały po wejściu w życie tych przepisów kwestionować bieżące skutki (w zakresie „korzyści” które wystąpią już po wejściu nowelizacji w życie) takich transakcji, które dokonane zostały przed wejściem w życie klauzuli.

Jak tylko uzyskamy informację o dacie publikacji, przekażemy ją Państwu niezwłocznie oraz przedstawimy w szczegółach treść nowej regulacji.

Katarzyna Bieńkowska, radca prawny, doradca podatkowy YOURS Panasiuk