Nowe zasady dla spółek na Cyprze – kary finansowe za nieterminowe składanie sprawozdań finansowych. Zgodnie z ogłoszeniem wydanym prze Rejestr spółek cypryjskich (dalej „Rejestr”), z dniem 18.12.2019 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące sposobu oraz wysokości kar nakładanych na spółki przez organ podatkowy, w związku z nieterminowym składaniem rocznych deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych.

Dla przypomnienia, termin składania rocznej deklaracji za dany rok wraz z zaudytowanym sprawozdaniem za poprzedni rok finansowy upływa 14 stycznia roku następującego po okresie, którego dotyczy dana deklaracja. A więc za bieżący rok sprawozdanie należy złożyć już w styczniu 2020 roku. Jest to oczywiście bardzo utrudnione w sytuacji gdy nie prowadzimy księgowości spółki na bieżąco.

Oto przykład dot. deklaracji za bieżący okres oraz kar wynikających z niedochowania terminu:

Deklaracja za rok 2019 wraz z zaudytowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2018 powinna być złożona do Rejestru w terminie do dnia 14.01.2020 r.

Niedopełnienie nałożonego przez Rejestr obowiązku składania rocznych deklaracji w terminie spowoduje nałożenie na spółkę jednorazowej kary w wysokości 50,00 Eur oraz dodatkowo 1,00 Eur za każdy kolejny dzień zwłoki w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, a następnie 2,00 Eur za każdy kolejny dzień zwłoki, aż do naliczenia maksymalnej kary w wysokości 500,00 Eur.

Istnieją oczywiście przepisy przejściowe odnośnie składania deklaracji za rok 2018 oraz za lata wcześniejsze. Termin na złożenie tych deklaracji upływa 18.12.2019 r. 

Oto przykład dot. deklaracji za rok 2018 oraz lata wcześniejsze oraz kar wynikających z niedochowania terminu:

Deklaracja za rok 2018 wraz z zaudytowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2017, jak również analogicznie wszystkie pozostałe zaległe deklaracje za poprzednie lata, powinny zostać złożone do dnia 18.12.2019 r. 

Niedotrzymanie zakreślonego terminu będzie skutkowało nałożeniem kar zgodnie z nowymi regulacjami, o których mowa powyżej, tj. 50,00 Eur oraz dodatkowo 1,00 Eur za każdy kolejny dzień zwłoki w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, a następnie 2,00 Eur za każdy kolejny dzień zwłoki, aż do naliczenia maksymalnej kary w wysokości 500,00 Eur.