Najbliższy rok przyniesie kolejne zmiany w polskim systemie podatkowym. Nowości nie ominą regulacji podatku od dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych. Ta wciąż jeszcze mało znana instytucja, ma na celu przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom i unikaniu opodatkowania przez polskich rezydentów. Proponowane zmiany, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. są implementacją dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r.

Przypominamy, że regulacja ta obowiązuje od 1 stycznia 2015. Każdy udziałowiec spółki z siedzibą poza granicami Polski powinien wypełnić obowiązki CFC, a więc sporządzić rejestr zagranicznych spółek kontrolowanych, ewidencję zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w spółce oraz do 30.09 roku kolejnego złożyć zeznanie z dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej wraz z zapłatą podatku wynikającego z deklaracji. Nawet jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana wygenerowała w danym roku podatkowym stratę, nie zwalnia to podatnika z obowiązku posiadania dokumentacji, w postaci ewidencji zdarzeń gospodarczych i rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych.

Główne zmiany jakie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku to:
– Zwiększenie progu powiązań pomiędzy podmiotami, warunkującego posiadanie kontroli, z dotychczasowych 25% do 50%. Oznacza to, że jeśli posiadacie Państwo mniej niż 50% udziałów w spółce zagranicznej to w przyszłym roku obowiązek sprawozdawczy czy podatkowy CFC nie będzie Państwa obejmował.

– Dokonano jednocześnie rozszerzenia w zakresie sposobu, w jaki weryfikowane są powiązania kapitałowe. Zrezygnowano z koncepcji jednego podatnika, którego udziały brane są pod uwagę, na rzecz rozwiązania obejmującego także udziały podmiotów powiązanych. Na podstawie dotychczasowych rozwiązań, sumowanie udziałów obejmuje również małżonków oraz krewnych do drugiego stopnia. Taki sposób regulacji, zgodnie z uzasadnieniem projektu, ma na celu wyeliminować możliwość obchodzenia przepisów przez grupy podmiotów powiązanych. W wyniku tej zmiany część rezydentów może uniknąć obowiązków związanych z podatkiem CFC. Jednakże konieczne będzie bardziej szczegółowe wyliczanie wysokości udziałów, przy złożonych strukturach, o dużej liczbie podmiotów i powiązań.

Obniżenie udziału dochodów pasywnych w ogóle dochodów spółki, powodującego objęcie spółki regulacjami podatku CFC. W dotychczasowych przepisach próg ten wynosił 50% obecnie został obniżony do 33%. To z kolei sprawi że więcej spółek zostanie objętych obowiązkiem CFC.

– Rozszerzenie katalogu dochodów pasywnych o dochody z: części odsetkowej raty leasingowej, działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub finansowej oraz o bardzo szeroką kategorię transakcji z podmiotami powiązanymi w sytuacji gdy spółka, w związku z tymi transakcjami, nie wytwarza wartości dodanej. Zmiana ta, łącznie z wcześniej omówionym obniżeniem progu udziału dochodów pasywnych w ogóle dochodów spółki, może spowodować rozszerzenie obowiązku CFC na kolejne podmioty.

– Zmniejszenie wysokości efektywnej stopy procentowej, rodzącej obowiązki w zakresie CFC. Zmieniono dotychczasowe regulacje mówiące o tym, że podatnik ma obowiązek rozpatrzyć dochód z CFC, gdy co najmniej jeden rodzaj przychodów pasywnych uzyskiwanych przez spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25 %. Wprowadzono rozwiązanie w myśl, którego porównuje się kwotę faktycznie zapłaconego przez spółkę podatku, do różnicy pomiędzy kwotą podatku należnego według polskich przepisów, a podatkiem zapłaconym w państwie siedziby spółki. Różnica większa niż kwota podatku faktycznie zapłaconego, rodzi obowiązki z tytułu CFC. Upraszczając, jeżeli efektywna stawka podatku zapłaconego przez zagraniczną spółkę będzie niższa niż 9,5 % podatnik może mieć obowiązek wykazania dochodu spółki w polskim zeznaniu. Zmiana ta rozszerzy zapewne liczę podmiotów objętych obowiązkiem CFC jednak, biorąc pod uwagę, że wiele spółek zlokalizowanych jest w krajach, gdzie dochody takie były całkowicie zwolnione z opodatkowania, a więc objęte obowiązkami CFC rozszerzenie to nie będzie miało, aż tak istotnego znaczenia.

– Wprowadzenie warunku ograniczającego możliwość dokonania odliczenia otrzymanej od spółki dywidendy lub dochodu z odpłatnego zbycia, tylko do sytuacji, gdy były one przez podatnika uwzględnione w podstawie opodatkowania. Regulacja ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania. Podatnik ma prawo do odliczenia wyżej wymienionych kwot, gdy zapłacił od nich podatek w Polsce jako od dochodów z zysków kapitałowych. Zmiana ta prowadzi do tego, że polski rezydent będzie musiał podzielić się z tutejszym fiskusem dochodami udziału w zyskach zagranicznych spółek, bądź to przez wykazanie otrzymanej dywidendy jako zysku z kapitałów pieniężnych bądź tracąc prawo do odliczenia otrzymanej, a nieujawnionej wcześniej dywidendy w zeznaniu CFC, zwiększając tym samym wymiar podatku.

– Usunięcie wyłączenia spod opodatkowania w myśl, którego nie podlegały opodatkowaniu dochody uzyskiwane ze spółek, których roczny przychód nie przekraczał kwoty 250 000 euro. Powołując się na zapisy Dyrektywy, zabraniające stosowania włączeń, resort zdecydował się na usunięcie tego przepisu. Spowoduje to objęciem obowiązkiem podatkowym nawet dochodów ze spółek o niewielkiej skali działania.

Projekt zmian w ustawie został obecnie skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Proponowane regulacje dotyczące CFC prawdopodobnie przyjęte zostaną w kształcie zaproponowanym w projekcie ustawy.