Udostępnianie numerów PESEL na stronie internetowej KRS wzbudza wątpliwości Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jawność danych w postaci imion, nazwisk i numerów PESEL członków zarządów spółek,
ich księgowych czy pełnomocników wywołuje kontrowersje w kontekście zgodności z RODO.
Problem obejmuje dwa aspekty:

  1. ujawnianie numeru PESEL w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  2. ujawnianie numeru PESEL w podpisie elektronicznym, którym opatrywane są sprawozdania finansowe publikowane w KRS.

Spornym jest, czy publikowanie danych osobowych w rejestrze narusza zasadę minimalizacji danych i art. 87 RODO.

UODO zwraca uwagę na problem przetwarzania i jawności danych osobowych ponad miliona osób
za pośrednictwem Krajowego Rejestru Sądowego, co z jednej strony jest uzasadnione ważnym interesem społecznym i potrzebą zapewnienia pewności obrotu gospodarczego, a z drugiej – stanowi duże pole do nadużyć związanych np. z kradzieżą tożsamości.W tym kontekście UODO planuje wystąpić do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zbadania prawidłowości aktualnej koncepcji powszechnej jawności rejestru. Na razie nie jest przesądzone
czy zaowocuje to zmianą przepisów o KRS, ale kwestia ta znalazła się w się kręgu zainteresowania organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych danych osobowych. Na konkluzję należy jeszcze poczekać.