Nowy rok przynosi kolejne zmiany w podatkach. Oprócz zmian korzystnych dla podatników, jak zwiększenie wymiaru ulgi na działalność badawczo-rozwojową (rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych i zwiększono limit rozliczania kosztów z 30%/50% do 100%), czy podniesienia limitu jednorazowej amortyzacji (z 3.500 zł do 10.000 zł), pojawiły się też nowe regulacje, które utrudnią rozliczenia podatników z fiskusem. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany w zakresie CFC
Radykalne zmiany wprowadzono w zakresie podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC). W związku z usunięciem zwolnienia z opodatkowania dla dochodów uzyskiwanych ze spółek zagranicznych, których roczny przychód nie przekraczał kwoty 250 000 euro, obowiązkiem podatkowym objęci zostali również podatnicy posiadający zagraniczne spółki kontrolowane o niewielkiej skali działania. Zwiększono natomiast próg powiązań pomiędzy podmiotami, warunkujący posiadanie kontroli, z dotychczasowych 25% do 50%. Obniżeniu uległ udział dochodów pasywnych z dotychczasowych 50% do 33% w ogóle dochodów spółki, powodujący objęcie spółki regulacjami podatku CFC, z jednoczesnym rozszerzeniem katalogu dochodów uznawanych za podlegające CFC.

Finansowanie dłużne
Najbardziej kłopotliwą dla podatników nowelizacją będą przepisy dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z korzystaniem z finansowania dłużnego. Od 2018 r. uchyleniu uległy przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji. Nowe przepisy wykluczają, przy zbyt dużym wskaźniku zadłużenia, możliwość zaliczania do kosztów podatkowych, nie tylko odsetek od pożyczek udzielonych przez kwalifikowane podmioty powiązane, ale po przekroczeniu ustawowych limitów, z zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wyłączone będą wszelkie koszty finansowania dłużnego, wynikające również z transakcji z podmiotami niepowiązanymi, w tym odsetki od kredytów bankowych czy rata odsetkowa leasingu.

Usługi niematerialne w KUP
Zgodnie z nowymi regulacjami limitowaniu podlegać będą również koszty usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych lub podmiotów mających siedzibę w tzw. raju podatkowym. Dotyczy m.in. takich usług jak: koszty usług doradczych, reklamowych, zarządzania, opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości od praw autorskich, licencji, praw z własności przemysłowej, know-how.

Amortyzacja WNiP a znak towarowy
Wprowadzono zmiany przepisów, które mają na celu ograniczenie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności z wykorzystaniem znaku towarowego. Ograniczono m.in. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaków towarowych, które były wcześniej zbyte przez podatnika, który taki koszt chciałby rozpoznać Podobne ograniczenia wprowadzono w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu m. in. opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej (w tym znaku towarowego) oraz know-how, w przypadku gdy takie wartości niematerialne i prawne były wcześniej zbyte przez podatnika, który taki koszt chce rozpoznać.

                                                                    ***
Więcej szczegółów w zakresie zmian w przepisach podatkowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
Gdyby pojawiły się u Państwa wątpliwości w kwestii zmian w przepisach, ich implementacji w Państwa firmach, służymy w tej kwestii pomocą doświadczonych prawników z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, którzy pomogą Państwu w dostosowaniu struktur gospodarczych do nowej sytuacji podatkowej.