Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków – czyli Exit tax

Już w 2019 roku w obu ustawach o podatku dochodowym ma pojawić się nowy rozdział, zatytułowany: Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków. Planowany numer tego rozdziału to 6a w ustawie o PIT i 5a w ustawie o CIT.

Co mówi projekt ustawy?

Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku, w tym wynikającego ze zmiany rezydencji podatkowej, ustalanej na dzień jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową.

Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty.

Jak to rozumieć?

Exit tax to podatek od

„hipotetycznego dochodu, który firma osiągnęłaby, gdyby sprzedała swój majątek w Polsce” 

– wiceminister finansów Paweł Gruza

Exit tax pojawi się w związku z przeniesieniem przez podatnika poza terytorium RP:

  • składnika majątku (w tym przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) którego wartość rynkowa jest niemniejsza niż 2 000 000 zł
  • rezydencji podatkowej

Stawki podatku:

PITCIT
3%gdy nie ustala się wartości podatkowej przenoszonego składnika19%gdy ustala się wartość podatkową przenoszonego składnika19%

Ustawodawca, w treści projektu, doprecyzował warunki zastosowania 3% stawki podatku: 

Art.30j ust.11 projektu nowej ustawy o PIT definiuje taką sytuację – „Nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku w przypadku, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tego składnika majątku”.

Warto zauważyć, że podatkiem nie będzie objęta cała wartość składnika majątku tylko przychód, jaki wygenerował.

Zyski, które zostały wypracowane w kraju, powinny być tutaj opodatkowane – podkreśliła w rozmowie z PAP minister finansów Teresa Czerwińska. 

Forma rozliczania podatku – zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne mają składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru.

Przykłady:

Przykład 1

Podatnik (osoba fizyczna) posiada oszczędności w banku w kwocie 10 000 000 zł, planuje wyprowadzić się z Polski i zamieszkać za granicą – czy obejmie go exit tax?

Odp: Nie, ponieważ exit tax dotyczyć będzie papierów wartościowych a nie oszczędności – podlegać mu będą: „udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych” (art.30j ust.3 w projekcie nowej ustawy o PIT)

Przykład 2

Podatnik (osoba fizyczna) dwa lata temu nabył udziały w spółce za kwotę 2 000 000 zł, które teraz warte są 12 000 000 zł. Podatnik planuje wyprowadzić się z Polski i zamieszkać za granicą – czy obejmie go exit tax? Ile będzie musiał zapłacić?

Odp: Podatnika obejmie exit tax, będzie musiał zapłacić podatek od „niezrealizowanych zysków” tj. od 10 000 000 zł, podatek wyniesie:

19% x 10 000 000zł = 1 900 000 zł

Skąd wziąć podstawę do wyliczenia podatku tj. „dochód z niezrealizowanych zysków”, który w tym przykładzie wyniesie 10 000 000?

Ustawodawca zdefiniował tę kwotę, jako „nadwyżkę wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku, ustalanej na dzień jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową”, natomiast:

 „Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, niezaliczona uprzednio  do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty” (art.30j ust.8 i 11 w projekcie nowej ustawy o PIT)

Przykład 3

Za granicę przenoszone jest całe przedsiębiorstwo – montowania aut. Linia produkcyjna w niemal niezmienionym kształcie, maszyny, magazyny, a nawet część pracowników przenosi się z Polski do Czech. Wartość przedsiębiorstwa to  10 000 000 zł. Czy pojawi się exit tax? Jaka to będzie kwota?

Odp: Tak, w tym przypadku pojawi się exit tax. Przy czym, podatek nie będzie naliczany od całej wartości rynkowej przedsiębiorstwa, a jedynie od nadwyżki, jaką wartość rynkowa przedsiębiorstwa stanowi nad jego wartością podatkową.

Przy założeniu, że wartość podatkowa przedsiębiorstwa to 6 000 000 zł, podatek wyniesie:

19% x 4 000 000 = 760 000zł

Terminy:

Powstanie obowiązku podatkowegoZapłata podatku
Dzień poprzedzający dzień, w którym składnik ten przestaje być przypisany do działalności prowadzonej w Polsce(dzień przeniesienia składnika majątku poza Polskę)Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków

Ulgi od podatku

  • Opodatkowaniu nie będą podlegały składniki majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostaną związane z położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, który zmienił rezydencję podatkową
  • Exit tax nie pojawi się, gdy przeniesienie danego składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, będzie związane  bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością przedsiębiorstwa a przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku nastąpi na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności
  • Ustawa uwzględnia zwolnienia w przypadku przeniesienia składnika majątku na cele pożytku publicznego
  • Składniki przeznaczone na służbowy użytek pracowników, bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości również będą zwolnione od podatku
  • Projekt ustawy określa też przewidywane warunki przy spełnieniu których, podatnik będzie miał prawo wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rozłożenie zapłaty podatku na raty, na okres nie dłuższy niż 5 lat

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania pozostajemy do dyspozycji.