Zwracamy uwagę, że dla wszystkich podmiotów, które nie są funduszami inwestycyjnymi, a które w dniu 4 czerwca 2016 roku prowadziły działalność polegającą na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, w dniu 4 czerwca 2017 roku bezwzględnie upływa termin na dokonanie odpowiedniego zgłoszenia ich działalności do Komisji Nadzoru Finansowego.

Ma to na celu dostosowanie działalności takich podmiotów do zmienionych przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ich działalność, w rozumieniu nowej ustawy, jest traktowana jako działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej („ASI”).

Ustawodawca nie precyzuje niestety jakich dokładnie podmiotów nowe obowiązki będą dotyczyć. Ze stanowiska zajmowanego przez KNF zdaje się wynikać ryzyko, że podlegać im będą także spółki inwestujące w nowe projekty biznesowe polegające na zakładaniu czy nabywaniu spółek celowych lub w nieruchomości i finansowane ich ze środków pozyskanych z emisji akcji lub obligacji.

Oznacza to, że działalność takich spółek po 4 czerwca 2017 roku będzie możliwa tylko w przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez KNF.

Zaniechanie tego obowiązku skutkować będzie poniesieniem przez podmiot kontynuujący wykonywanie działalności ASI odpowiedzialności karnej obejmującej grzywnę do 5 mln zł oraz karę pozbawienia wolności do lat 5.

Dlatego dla podmiotów zajmujących się inwestycjami w udziały/akcje, lub w nieruchomości, finansowanymi ze środków pozyskanych z emisji akcji lub obligacji, najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w KNF.

Kancelaria YOURS służy kompleksowym wsparciem przy dopełnianiu tego typu obowiązków i złożeniu odpowiednich wniosków w KNF.

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania pozostajemy do dyspozycji.