Zgodnie z obowiązująca ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki, która ma obowiązek jego sporządzenia, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Oznacza to, że dla podmiotów, których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym termin do zatwierdzenia sprawozdania upływa najpóźniej w dniu 30 czerwca.

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przewidziany ustawą o rachunkowości jest tożsamy z terminem uregulowanym postanowieniami kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) w odniesieniu do spółek kapitałowych. Zgodnie z art. 231§1 k.s.h. oraz art. 395§1 k.s.h. zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjne maja obowiązek odbyć odpowiednio zwyczajne zgromadzenie wspólników lub zwyczajne walne zgromadzenie, w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Porządek obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub odpowiednio zwyczajnego walnego zgromadzenia powinien obejmować m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Kolejnym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców jest złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z innymi wskazanymi dokumentami zarówno do urzędu skarbowego (US), jak i do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, termin złożenia sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania) oraz z odpisem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (w przypadku spółek) do US wynosi 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Termin do złożenia wyżej wymienionych dokumentów do KRS wynosi, zgodnie z ustawą o rachunkowości, 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez właściwy organ.

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Przedsiębiorcy, którzy nie dotrzymali powyższych terminów, są narażeni na wszczęcie wobec nich postępowania przymuszającego na podstawie przepisów ustawy o KRS, które może zakończyć się nałożeniem grzywny. Ponadto, zastosowanie może również znaleźć sankcja wskazana w art. 79 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym ten, kto m.in. wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym – „…podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.”

Do niedawna nie było wyraźnie określonej sankcji w Kodeksie karnym skarbowym (k.k.s.), przy czym niektóre US traktowały sprawozdanie finansowe jak deklarację podatkową, nakładając karę grzywny na podstawie art. 54 k.k.s.

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja k.k.s. oraz nowelizacja ustawy o KRS. Obecnie na mocy art. 80b k.k.s. niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w bieżącym roku od 175 zł do 35.000 zł.

Na podstawie nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku, sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy m.in. mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe. Nowelizacja ustawy o KRS ma przede wszystkim na celu wykreślenie z KRS spółek, które nie wypełniają swoich obowiązków sprawozdawczych, ale również nie prowadzą jakiejkolwiek działalności. Przedsiębiorcy, którzy taką działalność prowadzą, ale nie składają w terminie sprawozdań finansowych, muszą jednak w dalszym ciągu pamiętać o możliwości nałożenia kary grzywny (kara ta może być ponawiana) przez sąd rejestrowy na podstawie ustawy o KRS. 
Spektrum możliwych konsekwencji naruszenia obowiązków związanych ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego i złożeniem go w KRS oraz US jest zatem szerokie. Wszczęcie postepowania karnego, karno-skarbowego lub przymuszającego może pociągnąć za sobą co najmniej dodatkowe koszty, nie wspominając o dalej idących sankcjach. Przedsiębiorcy powinni zatem podjąć wszelkie niezbędne czynności w zakresie wypełnienia obowiązków sprawozdawczych, aby nie narazić się na kary przewidziane w ustawie o rachunkowości oraz k.k.s., jak również uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z ustawy o KRS.

Przeczytaj również nasz artykuł o błędach w prowadzeniu firmy.