Prace nad koncepcją Prostej Spółki Akcyjnej wchodzą w nową fazę. Minister Rozwoju powołał we wrześniu „zespół do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną”.

Ten nowy typ spółki kapitałowej ma umożliwiać przede wszystkim:

  • łatwe założenie spółki (w tym poprzez rejestrację elektroniczną),
  • minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli i możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki,
  • zapewnienie możliwości łatwych i różnorodnych form inwestycji w przedsięwzięcie (w tym finansowania crowdfundingowego tzn. poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem),
  • możliwość łatwego ułożenia relacji między założycielami i inwestorami przy zmniejszeniu ryzyka narzucania założycielom warunków umów inwestorskich czy uregulowanie rozwiązań ułatwiających inwestycje,
  • możliwie szybką i nieskomplikowaną likwidację spółki.

Powyższe cechy mają w założeniu autorów koncepcji ułatwić podejmowanie działalności gospodarczej wszystkim tym, którzy opierają swój pomysł na wiedzy, posiadają umiejętności do jego doskonalenia, a poszukują wsparcia finansowego do jego realizacji.

W skład zespołu powołanego przez Ministra weszło wielu wybitnych znawców tematyki prawa spółek m.in.:

  • prof. dr hab. Adam Opalski
  • prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil
  • dr hab. Arkadiusz Radwan
  • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
  • prof. dr hab. Andrzej Szumański

Andrzej Sałamacha, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Yours Panasiuk