Analizując wiele możliwych struktur holdingowych bierzemy pod uwagę zarówno możliwości jakie daje nam polska spółka holdingowa, ASI, czy nawet obecnie polska fundacja rodzinna. Czasem – inwestowanie przez spółkę polską – zwłaszcza, jeśli chcecie pozyskać inwestora lub pozyskać klientów na rynkach nie jest dobrym pomysłem. Wówczas trzeba rozejrzeć się, gdzie za granicą możemy postawić taką strukturę. Dziś piszemy o spółce w UK.

Co to jest spółka holdingowa?

Spółka holdingowa to wehikuł, który pozwala zabezpieczyć aktywa, usprawnia przepływy finansowe w grupie i daje możliwość skorzystania z odroczenia podatkowego w przypadku zysków operacyjnych w strukturze (jeżeli mają być one przeznaczone na reinwestycje). Ponadto holdingi pozwalają również na oddzielenie własności udziałów w spółkach operacyjnych od ich właściciela – co jest bardzo istotne z perspektywy bezpieczeństwa Twoich aktywów.

Należy przy tym również wspomnieć, że spółki holdingowe mogą być atrakcyjną opcją dla opodatkowania dywidend czy zysków kapitałowych spółek w grupie z uwagi na istnienie szeregu zwolnień i wyłączeń podatkowych.

Dlaczego holding za granicą?

Po pierwsze holdingi zagraniczne są dobrym narzędziem do pozyskiwania inwestorów oraz skuteczniejszej dywersyfikacji ryzyk geopolitycznych. Potencjalny inwestor będzie bardziej skłonny zainwestować w spółkę mającą siedzibę w Genewa niż w np.: Radomiu. Historia dalsze perspektywy rozwoju Twojego biznesu brzmią wówczas bardziej wiarygodnie i dla inwestorów i dla kontrahentów, którzy mają na Ciebie postawić. Dodatkowo obecna sytuacja za naszą wschodnią granicą nie tylko powoduje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa strategicznego wskazana jest wręcz geograficzna dywersyfikacja biznesu, ale też inwestorzy chętniej zainwestują w spółkę w dalekim Londynie niż będącym w bliskim sąsiedztwie Białorusi Białymstoku.

Czy podatki mają znaczenie?

Po drugie holdingi zagraniczne mogą być bardzo korzystne podatkowo. Główną zaletą internalizacji swojego biznesu poprzez spółkę holdingową jest to, że preferencje podatkowe dotyczące holdingów są bardzo zróżnicowane w zależności od kraju. Oznacza to, że planując swój biznes oraz założenie holdingu możemy tak dobrać jego lokalizację, aby opodatkowanie holdingu było dla nas jak najkorzystniejsze. To oznacza przede wszystkim obniżenie kosztów podatkowych związanych z wypłatą dywidend i zysków kapitałowych co będzie prowadzić do większej elastyczności finansowej i większych możliwości inwestycyjnych, jeśli całość zysków będzie do pełnej dyspozycji spółki. To z kolei spowoduje zwiększenie się posiadanego kapitału przeznaczanego m.in. na reinwestycje.

Po trzecie poprzez zagraniczną spółkę holdingową można budować strukturę kontrolną dla innych spółek umożliwiając lepsze zarządzanie, planowanie podatkowe, w tym optymalizację niepotrzebnych kosztów oraz ochronę aktywów, niż zapewniałaby to struktura krajowa. Taka międzynarodowa struktura, dopasowana pod względem lokalizacji może działać jako centralny punkt zarządzania portfelem inwestycyjnym i może zapewnić większą przejrzystość oraz efektywność w zarządzaniu różnymi spółkami w grupie.

Dlaczego spółka holdingowa w Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania to kraj z wysoką kulturą instytucjonalną i biznesową, od wielu dekad uważany za dobre i przyjazne miejsce do prowadzenia biznesu. Pomimo brexitu i wszystkich jego konsekwencji Wielka Brytania nadal międzynarodowo jest postrzegana jako dobre miejsce do rozwijania i prowadzenia biznesu – często jest rozważana równolegle do Szwajcarii. Oba kraje mają dobrą markę, i oba przypadkowo są poza strukturami UE.

Jak wygląda założenie spółki holdingowej w Wielkiej Brytanii?

Spółka holdingowa nie jest strukturą prawną w Wielkiej Brytanii, a jej termin używanym jest głównie do opisania spółki, która posiada akcje innych spółek. Najczęstszym sposobem założenia spółki holdingowej w Wielkiej Brytanii jest założenie jej jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokumenty jakie składamy do Companies House muszą przedstawiać cel oraz strukturę spółki holdingowej. Należy w tym miejscu pamiętać, że już na tym etapie holding musi posiadać mianowanych dyrektorów czyli osoby, które będą odpowiedzialne za zarządzanie spółką.

W następnej kolejności należy zarejestrować się do celów podatkowych, w tym w szczególności do podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT (jeżeli ten dotyczy Twojej spółki).
No i oczywiście powinieneś otworzyć rachunek bankowy.

Jak opodatkowana jest spółka holdingowa w Wielkiej Brytanii?

Spółka holdingowa w Wielkiej Brytanii opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób prawnych wg. stawki 25% – dla zysków powyżej 250 tys. funtów. Dla spółek z zyskami do 50 tys. funtów opodatkowanie wynosi 19%. Natomiast dla spółek osiągających dochody pomiędzy 50 a 250 tyś złotych zastosowanie ma marginalna ulga w wysokości 26,5%. Ulga polega na stopniowym podnoszeniu stawek podatku dochodowego od osób prawnych dla spółek osiągających zyski mieszczące się w wskazanym przedziale.

Tam, gdzie dochody podlegające opodatkowaniu można przypisać wykorzystaniu patentów, stosuje się niższą efektywną stawkę podatku. Stawka wynosi 10%. Zyski mogą obejmować znaczną część zysku handlowego ze sprzedaży produktu, który obejmuje patent, a nie tylko dochód z opłat licencyjnych za patenty.

Atrakcyjny system wypłaty dywidendy w holdingu UK

W przypadku spółek holdingowych w Wielkiej Brytanii zwolnienie z podatku ma zastosowanie do większości wypłat i dywidend (ograniczenia są dla banków i firm ubezpieczeniowych). Z zasady dywidendy, które otrzymywane są przez spółkę brytyjską z tytułu większości akcji zwykłych oraz dywidendy od akcji zwykłych innych spółek są zwolnione z brytyjskiego podatku dochodowego od osób prawnych, bez minimalnego okresu posiadania lub wymogu posiadania akcji! Dotyczy to zarówno dywidend otrzymywanych z podmiotów brytyjskich jak i zagranicznych.

Wyjątek w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymywanych dywidend stanowią jedynie brytyjskie małe spółki. One aby uzyskać zwolnienie z opodatkowania otrzymywanych dywidend muszą spełnić dodatkowy warunek. Wielka Brytania przez małe spółki rozumie spółki zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi mniej niż 10 milionów euro. Przy określaniu, czy spółka jest „mała”, sumuje się liczbę pracowników, obroty i wartości bilansowe wszelkich powiązanych przedsiębiorstw (takich jak spółki zależne). Małe spółki otrzymują pełne zwolnienie z opodatkowania zagranicznych dywidend wtedy gdy dywidendy są otrzymywane z terytorium, które zawarło z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą artykuł o niedyskryminacji. Tutaj podajemy, że Polska spełnia to kryterium, tak jak wiele krajów UE!

A jak opodatkowane są zyski kapitałowe?

Zyski kapitałowe ze zbycia znacznych udziałów zarówno w spółkach brytyjskich, jak i zagranicznych mogą być zwolnione z opodatkowania. Główne warunkami które muszą być spełnione to posiadanie przez spółkę sprzedającą co najmniej 10% akcji spółki sprzedawanej przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu sześciu lat poprzedzających zbycie. Ponadto spółka sprzedająca musi być spółką holdingową lub spółką holdingową grupy handlowej przed jak i po sprzedaży. Spółka niebędąca rezydentem brytyjskim generalnie nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych, chyba że składnik aktywów jest utrzymywany przez brytyjski zakład lub brytyjską nieruchomość, lub składnik aktywów związany z nieruchomością w Wielkiej Brytanii zostanie zbyty. W przypadku wypłaty wyłączenia zysków zakładu brytyjskiej spółki, wyłączenie może również dotyczyć zysków i strat niektórych aktywów kapitałowych zakładu zagranicznego.

Na co uważać, gdy zdecydujesz się na brytyjską spółkę holdingową?

Przy rozważaniu kwestii założenia spółki holdingowej w Wielkiej Brytanii należy nie tylko zwracać uwagę na atrakcyjne przepisy podatkowe, ale także na przepisy dotyczące zapobiegające unikaniu opodatkowania lub np.: przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Te regulacje dotyczą zarówno polskich inwestorów, jak i samych spółek holdingowych. Zasady CFC działają w Polsce od kilu lat, zaś w innych krajach Europejskich działają praktycznie od lat 90’, są jednak znacznie bardziej rozsądne, a przez to liberalne, właśnie w UK.

Spółka w UK Twoim funduszem inwestycyjnym!

Patrząc całościowo na brytyjską spółkę holdingową należy stwierdzić, że jest to ciekawa i dająca duże możliwości spółka. Szczególnie gdy spojrzy się na nią pod kątem opodatkowywania wypłat środków finansowych na rzecz jej inwestorów, a także gdy jej głównym zadaniem jest przyjmowanie dywidend od jej spółek zależnych. Główną wadą brytyjskiej spółki holdingowej jest opodatkowywanie jej zysków na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże wada ta może być skutecznie rekompensowana przez odliczenia oraz zwolnienia związane z transferem dywidend.

Układając swój biznes warto rozważyć wykorzystanie brytyjskiej spółki holdingowej jako głównego ośrodka finansowego i inwestycyjnego. Warto również mieć na uwadze, że dobra lokalizacja to nie tylko ta atrakcyjna podatkowo, ważna jest też kultura biznesowa i stabilność instytucjonalna, a w tych kwestiach Wielka Brytania przoduje w Europie.

Założenie spółki holdingowej w danej jurysdykcji podatkowej musi mieć uzasadnienie ekonomiczne i biznesowe, jak i odpowiadać realiom działalności całej grupy kapitałowej. Motywacją nie mogą być tylko kwestie podatkowe. Nie da się jednak nie zauważyć, że wielu inwestorów wybiera destynację i możliwości jakie daje system UK, gdyż jest to doskonała platforma do pozyskania klientów, czy inwestorów zza Oceanu. Tak jak w latach 80 bramą do Europy była Holandia (a razem z Holandią Antyle Holenderskie), tak dziś często jest to Luksemburg, Szwajcaria, a szczególnie Wielka Brytania. Bowiem te drzwi działają w obie strony!