REORGANIZACJA BIZNESU

Spieniężyłeś inwestycję i chcesz zaplanować optymalną dystrybucję środków. A może Twoje inwestycje rozrosły się na tyle, że wymagają uporządkowania, obcięcia kosztów utrzymania lub ich racjonalizacji? Do tego zmieniające się przepisy powodują, że znów trzeba w strukturze Twoich aktywów coś zreorganizować?

Planujesz inwestycje, potrzebujesz propozycji jej ram prawnych, strukturalnego uporządkowania, zaplanowania sukcesji?

 

Dlaczego Klienci nas wybierają?

 

 • Pomagamy klientom w optymalnym zaplanowaniu i przeprowadzeniu inwestycji lub reorganizacji już istniejących.
 • Rozumiejąc biznes, staramy się uwzględnić specyfikę sytuacji klienta – nie ma takich samych projektów!
 • Organizując strukturę aktywów wybieramy optymalne rozwiązania służące bezpieczeństwu oraz racjonalizacji kosztów.
 • Zabezpieczamy możliwość transferu majątku do wskazanych spadkobierców.

 

Kompleksowość i wielowymiarowość działania

 

 • Identyfikujemy obszary, które mogą generować ryzyka w strukturze, przeprowadzamy audyty prawne, podatkowe, przy wykorzystaniu spółek w grupie (BE THERE) również biznesowe.
 • Pomagamy zaplanować reorganizację służącą racjonalizacji kosztów jej utrzymania. Kompleksowo negocjujemy koszty utrzymania struktury w Polsce oraz za granicami.
 • Na zlecenie klientów przeprowadzamy wieloaspektowe likwidacje rozbudowanych struktur międzynarodowych. Dokonujemy relokacji spółek pomiędzy jurysdykcjami.
 • Opracowujemy harmonogramy planowanych działań z uwzględnieniem ich kosztów oraz czasu niezbędnego na realizację.
 • Zapewniamy obsługę regulacyjną, w tym reprezentowanie w postępowaniach przed KNF i organami administracji publicznej.
 • Pomagamy w negocjacjach oraz relacjach z instytucjami finansowymi, również w zakresie pozyskania finansowania.
 • Wspieramy klientów w procesach decyzyjnych.
 • Prowadzimy bieżącą, a także doraźną obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych, zarówno od strony prawnej, jak i podatkowej.

 

 

Przykładowe projekty:

 

WIELOASPEKTOWA RESTRUKTURYZACJA GRUPY C&F, KONSOLIDACJE I PRZEKSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE WDROŻENIE MOTYWACYJNEGO PROGRAMU PRACOWNICZEGO

Doradztwo w trakcie wieloaspektowej restrukturyzacji Grupy spółek C&F, działającej w branży IT na europejskim i amerykańskim rynku usługowym, obejmujące m.in. scalenie struktur własnościowych z główną spółkę operacyjną, przekształcenie jej ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną celem wdrożenia planu akcji pracowniczych, opracowanie dokumentów i umów zmierzających do zabezpieczenia interesów stron zaangażowanych w cały proces.

 

OBSŁUGA M&A (84 MLN ZŁ) I RESTRUKTURYZACJA „POTRANSAKCYJNA”

Przygotowanie spółki cypryjskiej do transakcji sprzedaży akcji giełdowej spółki należącej do czołówki firm zarządzających platformą technologiczno-finansową umożliwiającą wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości do wiodącego w Europie koncernu medialnego, oraz przeprowadzenie jej redomicyliacji do Polski.

 

FIZAN VS ASI CZYLI INWESTYCJE TAK – KOSZTY NIE

Uproszczenie struktury inwestycyjnej poprzez przeniesienie aktywów z Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) do spółki jawnej oraz jej połączenie z Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) – przygotowanie do prowadzenia działalności inwestycyjnej za pomocą elastycznego wehikułu – strukturyzacja transakcji, negocjacje, kompleksowa obsługa prawna i nadzór podatkowy, reprezentowanie przed KNF.

 

PRZYGOTOWANIE STRUKTURY POD DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ

Skomplikowana i wieloaspektowa restrukturyzacja spółek portfelowych, obejmująca m.in. założenie FIZ i przeprowadzenie z udziałem zarządzającego nim TFI procesu mającego na celu ułożenie struktury pod działalność inwestycyjną, jak również przygotowanie jej na potrzeby rozliczenia przepływów wynikających ze zbycia kontrolnego pakietu akcji w dużej spółce z sektora TMT.

 

TRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE Z UDZIAŁEM SPÓŁKI GIEŁDOWEJ W STRUKTURZE

Restrukturyzacja spółek kontrolujących większościowy pakiet akcji w polskiej spółce publicznej HubStyle (branża odzieżowa), której akcje notowane są na GPW w Warszawie. Obejmująca m.in. wniesienie większościowego pakietu akcji do polskiej spółki z o.o. przez kontrolującą ją spółkę zagraniczną, a następnie transgraniczne połączenie tych spółek w układzie tzw. downstream merger.

 

TRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE

Transgraniczne łączenie spółek zagranicznych z podmiotami polskimi, w tym obsługa łączenia spółki polskiej będącej spółką „córką” w układzie downstream merger, co wiązało się z koniecznością rozwiązania wielu skomplikowanych problemów prawnych i przekonaniu do proponowanych rozwiązań dwóch zaangażowanych w to organów kontrolujących zgodność tego procesu z prawem (tj. sądu rejestrowego w Polsce oraz rejestru na Cyprze).

 

RESTRUKTURYZACJA POPRZEZ TRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE (SEKTOR NIERUCHOMOŚCI)

Transgraniczne łączenie z udziałem spółki holenderskiej (jako przejmowanej przez spółkę z Polski), przy czym główna trudność tego procesu polegała na koordynacji wielu złożonych zagadnień po stronie holenderskiej i polskiej, doprowadzeniu obu spółek do stanu umożliwiającego łączenie oraz pomyślne przeprowadzenie procesu.

 

ZAPLANOWANIE I PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI JV ORAZ OBSŁUGA JEJ SPIENIĘŻENIA I WYJŚCIA WSPÓLNIKÓW – WARTOŚĆ 12 MLN ZŁ

Restrukturyzacja Grupy Antczak (nieruchomości) poprzez m.in. ustrukturyzowanie inwestycji, zaplanowanie przepływów i dystrybucji środków ze zbycia inwestycji, połączenie poprzez przejęcie spółek inwestycyjnych, wyjście współinwestora poprzez umorzenie udziałów, zaplanowanie i wdrożenie systemu rozliczeń, współpraca z TFI oraz innymi uczestnikami wielowątkowego procesu.

 

KONCEPCJA RESTRUKTURYZACJI DLA OSOBY KONTROLUJĄCEJ DUŻĄ GRUPĘ SPÓŁEK PRODUKCYJNYCH W WIELU KRAJACH ŚWIATA – W CELU PRZYGOTOWANIA SUKCESJI

Opracowanie koncepcji restrukturyzacji, w której celem było zaplanowanie sukcesji dużej grupy spółek z branży produkcji spożywczej, działającej na rynkach światowych jako podwykonawca dla globalnych marek, z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia spółki holdingowej (w miejsce osoby fizycznej kontrolującej strukturę) i restrukturyzację całej grupy w celu zoptymalizowania struktury, gdzie szczególną trudnością był dobór najbardziej korzystnego scenariusza działania ze względu na wielość zaangażowanych jurysdykcji (m.in. Polska, UE, ale również kraje Azji Płd. Wschodniej i Ameryki Południowej).

 

PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI PL DO LUX (REDOMICYLIACJA)

Obsługa procesu redomicyliacji polskiej spółki do Luksemburga, spółki cypryjskiej do Polski, spółki lukseburskiej do Wielkiej Brytanii.

 

WIELOETAPOWA RESTRUKTURYZACJA GRUPY EDF

Wieloetapowa konsolidacja Grupy EDF obejmująca połączenie, wydzielenie CUW, emisję publiczną akcji i inne aspekty restrukturyzacji całej grupy.

 

WIELOETAPOWA RESTRUKTURYZACJA GRUPY STOCK

Wieloetapowa restrukturyzacja spółek z Grupy Stock, obejmująca połączenie spółek, przekształcenie i likwidację a także umorzenia akcji i emisje obligacji.

FAQ

 • Kiedy powinienem pomyśleć o reorganizacji biznesu?

  Uwarunkowania prawne i gospodarcze ulegają ciągłym zmianom. Dobrze, żeby Twój biznes nadążał za zmieniającym się światem. Warto sprawdzić czy reorganizacja jest dla Ciebie, w szczególności gdy:

  • Nie jesteś pewny, czy wybrana przez Ciebie forma prowadzenia działalności jest właściwa. Rozwiązanie, które było optymalne jeszcze kilka lat temu, obecnie może prowadzić do zbędnego obciążenia podatkowego i finansowego;
  • Spieniężyłeś inwestycję i chcesz zaplanować optymalną dystrybucję pozyskanych z niej środków;
  • Twoje inwestycje rozrosły się na tyle, że wymagają uporządkowania, obcięcia kosztów utrzymania lub ich racjonalizacji;
  • Dopiero planujesz inwestycje i potrzebujesz opracowania jej ram prawnych oraz uporządkowania strukturalnego;
  • Rozważasz sukcesję wypracowanego majątku.
 • Czy przekształcona spółka zachowuje dotychczasowe prawa i obowiązki?

  Tak. Zgodnie z zasadą ciągłości podmiotowej (art. 553 § 1 i n. KSH), spółka przekształcona zachowuje wszelkie swoje prawa i obowiązki. Spółka przekształcona pozostaje także podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

 • Dlaczego warto przekształcić działalność gospodarczą w spółkę?

  Potencjalnymi korzyściami przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę jest:

  • Znaczne ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy. Właściciel działalności gospodarczej odpowiada własnym majątkiem bez jakichkolwiek ograniczeń za wszelkie szkody wyrządzone podmiotom trzecim wskutek podejmowanych działań, podczas gdy np. w spółce z o.o. odpowiedzialność za jej zobowiązania w pierwszej kolejności ponosi spółka (ewentualnie członkowie jej zarządu);
  • Możliwość podzielenia ryzyka biznesowego pomiędzy wspólników;
  • Łatwiejsza zbywalność biznesu w formie spółki;
  • Przystępność spółki z perspektywy inwestora;
  • Możliwość płynnej kontynuacji prowadzonych przedsięwzięć działalności gospodarczej w nowoutworzonej spółce.
 • Jaki jest cel reorganizacji?

  Reorganizacja zazwyczaj ma na celu przygotowanie do transakcji albo uporządkowanie struktury w celu ułatwienia zarządzania grupą bądź pozyskiwania finansowania jej działalności. Właściwie przeprowadzona reorganizacja struktury pozwoli na jej uproszczenie, a także pozbycie się ewentualnych obciążeń (sprawozdawczych, informacyjnych czy finansowych), a więc redukcję kosztów.

 • Co powinno zawierać uzasadnienie biznesowo-ekonomiczne restrukturyzacji?

  Kluczowymi elementami składowymi uzasadnienia biznesowo-ekonomicznego jest analiza przyczyn restrukturyzacji oraz potencjalnych korzyści. Przy łączeniu lub podziale spółek istnieje konieczność sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego przeprowadzaną restrukturyzację, jej podstawy prawne, a także ekonomiczne.

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Nasze biura

Warsaw, Poland

Panasiuk & Partners sp.k.
Nowogrodzka 18/5
00-511 Warszawa

Agno, Switzerland

Panasiuk & Partners sp.k. Representative Office
Via Lugano 13 , 6982 Agno

Tel: +41 (0) 91 610 25 09

Email: info@panasiuk.com.pl

Dane rejestrowe

Panasiuk & Partners sp.k., ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000465801, NIP 7010384537

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email