W dniu 16 listopada 2016 r. sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, mający na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i zmniejszenie tzw. luki podatkowej. Podstawową zmianą, którą przewiduje projekt, jest rozszerzenie zakresu tzw. Mechanizmu Odwróconego Obciążenia podatkiem VAT o nowe branże i transakcje, w których zaobserwowano najwięcej nieprawidłowości. Mechanizm ten będzie od teraz dotyczył części usług budowlanych, sprzedaży procesorów komputerowych (jeżeli wartość transakcji przekroczy 20 tys. PLN), sprzedaży metali szlachetnych niskiej próby (nieobrobionych, w postaci proszku bądź półproduktów).

Od 1 stycznia 2017 podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, a także podatnicy dokonujący importu i eksportu usług, zobowiązani będą do składania deklaracji VAT w formie elektronicznej.

Ponadto, nowelizacja wprowadza także szeroki wachlarz możliwości wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł wykreślić podatnika, w sytuacji gdy: podatnik nie istnieje bądź nie stawia się w urzędzie na wezwanie organu podatkowego, a także wtedy, gdy pomimo udokumentowanych prób organ podatkowy nie może się skontaktować z podatnikiem oraz jego pełnomocnikiem. Naczelnik będzie mógł wykreślić podatnika także w innych sytuacjach, m. in. jeżeli przez okres 6 miesięcy bądź dwóch kolejnych kwartałów, podatnik ten nie będzie składał deklaracji albo będzie składał deklaracje „zerowe”, a także wtedy, gdy Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdzi, że podatnik wiedział bądź mógł przypuszczać, że jego nabywcy jego towarów/usług bądź jego dostawcy biorą udział w transakcjach w celu nierzetelnego rozliczenia transakcji.

Zmieniono także zasady kwartalnego rozliczania podatku VAT przez tzw. małych podatników. Zasadniczą zmianą w tym zakresie jest brak możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT przez małych podatników w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji.

Ponadto, zmiany w ustawie dotyczą w znacznej mierze branży paliwowej. Przede wszystkim rozszerzono katalog warunków, które muszą zostać spełnione, aby sprzedawca paliw mógł być zwolniony z solidarnej z nabywcą odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Wprowadzono także dodatkowe warunki, których spełnienie jest konieczne do złożenia kaucji gwarancyjnej i wpisania na listę podmiotów, które taką kaucję złożyły. Istotą tych zmian jest ograniczenie liczby podmiotów mogących złożyć taką kaucję tylko do tych, które zapewniają rzetelne regulowanie zobowiązań podatkowych.

Nowelizacja wprowadza ponadto tzw. Dodatkowe Zobowiązanie (stanowiące przywrócenie funkcjonującej dawniej tzw. sankcji VAT). Dodatkowe Zobowiązanie wynosić ma 30% w przypadkach stwierdzenia wykazania przez podatnika zawyżonej kwoty zwrotu VAT, zaniżonej kwoty zobowiązania, bądź niezłożenia deklaracji i niewpłacenia podatku. Sankcja ta zostanie zmniejszona do 20% w przypadku zapłaty podatku i złożenia korekty deklaracji po czynnościach kontrolnych, bądź złożenia deklaracji nie złożonej w terminie. Znowelizowana ustawa wprowadza możliwość nałożenia Dodatkowego Zobowiązania w wysokości do 100% kwoty stwierdzonej zaległości podatkowej w przypadku stwierdzenia, że podatnik brał udział w transakcjach, mających na celu nierzetelne rozliczenie podatku.

Dodatkowo wprowadzono solidarną odpowiedzialność pełnomocnika podatnika z podatnikiem za zobowiązania podatkowe powstałe w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika (odpowiedzialność ograniczona została do kwoty 500 tys. PLN). Z tego względu należy się spodziewać, że nowi podatnicy mogą napotykać istotne problemy ze znalezieniem pełnomocników.

——————

przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Henryk Kowalczyk dokonują ostatecznych i końcowych analiz oraz wyliczeń.  Dopiero te analizy pokażą, czy ten podatek wprowadzić.Jak podkreśliła, budując projekt jednolitej daniny, rząd musi zadbać o to, żeby „nie odbiła się ona na przedsiębiorcach, żeby przedsiębiorcy nie odczuli tutaj jakichś dodatkowych obciążeń„. Czy oznacza to rezygnację ze zniesienia podatku liniowego dla przedsiębiorców, oraz czym miałby on zostać zastąpiony – nie wiadomo.