Cypr to nie tylko słoneczne plaże i morze, ale też niższe podatki niż w większości państw Europy oraz atrakcyjny system bankowy. Rozważasz postawienie holdingu, czy spółki w przyjaznej jurysdykcji rozważ Cypr. Sprawdź poniżej jakie są podatki na Cyprze.

PODATKI NA CYPRZE

Podatek dochodowy od osób prawnych na Cyprze wynosi 12,5%. Pod ten podatek podlegają wszystkie firmy, które są rezydentami podatkowymi Cypru. Obejmuje on ich dochody ze wszystkich źródeł, zarówno tych krajowych jak i zagranicznych.

Na Cyprze istnieje podatek SDC i dotyczy on niezwolnionych dochodów z dywidend, pasywnych dochodów z akcji oraz dochodów z najmu, jednakże spółki niebędące rezydentami podatkowymi Cypru oraz nieposiadające tam zakładu są z niego zwolniene.

W przypadku otrzymywania odsetek, które związane są z zwykłą działalnością spółki, ich opodatkowanie podlega pod stawkę wynoszącą 12,5%. Odsetki otrzymywane z tytułu zamkniętych oraz otwartych programów zbiorowego inwestowania nigdy nie podlegają pod opodatkowanie SDC.

 • Na Cyprze nie obowiązuje podatek od zysków kapitałowych.
 • Nie ma również lokalnych podatków dochodowych osób prawnych.
 • Standardowa stawka VAT na Cyprze wynosi 19%.

PODATKI CYPR

PODATKI MIĘDZYNARODOWE POPROWADZIMY W ZAKRESIE:

 • Doradztwo międzynarodowego planowania podatkowego
 • Konsultacje przy określeniu właściwej rezydencji podatkowej
 • Pełne wsparcie przy procesie uzyskania właściwej rezydencji
 • Pośrednictwo w kontakcie z polskimi oraz zagranicznymi organami skarbowymi
 • Wszelkie wsparcie przy międzynarodowych rozliczeniach podatkowych
 • Tworzenie struktur biznesowych i ochrony majątku w tym m.in. spółki holdingowej

ZAKŁADANIE SPÓŁEK NA CYPRZE

Formy prawne spółek na Cyprze

 1. Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez udziały
  • spółka posiada kapitał zakładowy
  • co najmniej jeden (1) wspólnik, ale nie więcej niż pięćdziesięciu (50)
  • co najmniej jeden (1) dyrektor
  • jeden (1) sekretarz
  • spółka nie może oferować swoich udziałów do publicznej subskrypcji.
 2. Publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w formie akcji
  • spółka może oferować swoje akcje do subskrypcji publicznej
  • spółka może być notowana na giełdzie
  • co najmniej siedmiu (7) akcjonariuszy
  • co najmniej dwóch (2) dyrektorów
  • jeden (1) sekretarz
  • minimalny kapitał zakładowy oferowany do subskrypcji musi wynosić dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć euro (25 629 euro)
 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez gwarancję z kapitałem zakładowym;
  • spółka posiada kapitał zakładowy
  • odpowiedzialność wspólników ograniczona jest umową spółki, z jednej strony do wysokości niewypłaconej kwoty z tytułu posiadanych przez nich udziałów, a z drugiej strony do wysokości kwoty, którą wspólnicy zobowiązali się odpowiednio wnieść do majątku spółki w przypadku jej rozwiązania
  • spółka może być spółką prywatną lub publiczną (udziały mogą być oferowane do subskrypcji publicznej)
  • w przypadku spółki prywatnej wymagany jest co najmniej jeden (1) dyrektor i jeden (1) sekretarz
  • w przypadku spółki publicznej wymaganych jest co najmniej dwóch (2) dyrektorów i jeden (1) sekretarz
 4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarancyjna bez kapitału zakładowego
 5. Spółki osobowe
 6. Spółki europejskie (Societas Europaea/SE)

Cypryjska spółka holdingowa

Wskazane niżej zwolnienia podatkowe sprawiają, że spółki cypryjskie stanowią bardzo interesującą i jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji dla osób poszukujących lokalizacji dla działalności holdingowej.

Dywidendy otrzymywane od podmiotów zagranicznych przez spółkę cypryjską nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a dodatkowo mogą być nawet zwolnione ze podatku/składki Special Defence Contribution. Stanie się tak jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 • spółka wypłacająca nie może bezpośrednio ani pośrednio angażować się w więcej niż 50% działalności, która generują dochód pasywny (dochód niehandlowy) lub;
 • zagraniczne obciążenie podatkowe dotyczące dochodu spółki wypłacającej dywidendę nie jest istotnie niższe niż obciążenie podatkowe na Cyprze (stawka podatkowa w kraju wypłacającym dywidendę w wysokości 5% lub więcej spełnia ten warunek).

Należy przy tym zauważyć, że nie jest tu wymagany żaden próg posiadania udziałów. Tak łagodne warunki zwolnienie niespotykane są de facto w innych jurysdykcjach podatkowych. Praktycznie we wszystkich przypadkach będzie dochodzić do całkowitego zwolnienia z jakiegokolwiek opodatkowania dywidend na Cyprze.

Dodatkowo, spółki cypryjskie są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że spółka cypryjska realizująca zysk na sprzedaży udziałów lub akcji, ale również innych papierów wartościowych, nie będzie opodatkowana z tego tytułu. Dlaczego? Bo na Cyprze nie obowiązuje podatek od zysków kapitałowych. A co się z tym wiąże na Cyprze nie ma również podatku CFC!

Zawiązanie spółki na Cyprze, wymogi rejestracyjne

Przed przystąpieniem do zawiązania spółki należy wybrać nazwę firmy i uzyskać akceptację proponowanej nazwy przez rejestr spółek cypryjskich.

Spółki prywatne ograniczone udziałami lub gwarancją, na końcu nazwy swojej firmy muszą zawierać dopisek: „LIMITED” lub „LTD”.

Spółki publiczne na końcu nazwy swojej firmy muszą zawierć dopisek: „PUBLIC COMPANY LIMITED” lub „PUBLIC COMPANY LTD” lub „PUBLIC CO. LIMITED” lub „PUBLIC CO. LTD” lub „PLC” lub „PUBLIC LIMITED” lub „PUBLIC LTD”.

Spółka musi posiadać zarejestrowaną siedzibę w Republice Cypryjskiej. Nie może to być adres skrzynki pocztowej.

Odpowiedzialność dyrektorów na Cyprze

Działalność spółki jest prowadzona przez dyrektorów, którzy wykonują wszystkie uprawnienia spółki, z wyjątkiem tych uprawnień, które muszą być wykonywane przez spółkę na zgromadzeniach wspólników, zgodnie z prawem spółek lub statutem spółki. 

Dyrektorzy spółki są prawnie odpowiedzialni za zarządzanie spółką oraz za prowadzenie ksiąg rachunkowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednocześnie dyrektorzy są odpowiedzialni za składanie deklaracji podatkowych spółki i wniesieniem należnych podatków. Sekretarz spółki jest mianowany przez dyrektorów na taki okres, wynagrodzenie i warunki, jakie mogą oni uznać za stosowne. Należy zauważyć, że dyrektorzy i sekretarz są odpowiedzialni za składanie odpowiednich dokumentów i powiadomień dotyczących aktualizacji danych spółki do Rejestru Spółek.

Uwaga: Dane dyrektorów i sekretarza są publikowane w elektronicznym rejestrze Rejestru Spółek.

Umowa spółki na Cyprze

Umowa spółki jest dokumentem, na podstawie którego spółka zostaje założona. Określa on cele spółki i potwierdza zaangażowanie jej członków w jej utworzenie. Spółka, która nie została utworzona dla konkretnych celów, może zarejestrować się jako spółka handlowa o ogólnym przedmiocie działalności. Taka spółka stanowi prywatną spółkę z kapitałem zakładowym, której działalność obejmuje działania, w które zaangażowane są ogólne spółki handlowe i które nie wymagają żadnego rodzaju licencji od upoważnionego organu lub organu regulacyjnego w celu świadczenia swoich usług i/lub produktów. Umowa spółki zawiera co najmniej następujące elementy: (i) jej nazwę; (ii) jej cele; (iii) oświadczenie, że odpowiedzialność jej członków jest ograniczona. wysokość kapitału zakładowego (o ile spółka posiada kapitał zakładowy), z którym spółka zamierza się zarejestrować i jego podział na udziały; oraz osoby, które założyły spółkę, ich podpisy i, biorąc pod uwagę, że spółka posiada kapitał zakładowy, liczbę udziałów, które otrzymują, podane obok ich nazwisk. Umowa spółki jest również podpisane przez świadka, który potwierdza podpis osób, które założyły spółkę oraz przez prawnika, który przygotował umowę spółki.

Rejestracja spółki na Cyprze

Po zatwierdzeniu proponowanej nazwy przez Registrar of Cyprus i uzyskaniu odpowiednich decyzji dotyczących założenia spółki, można przystąpić do złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub pocztą. Uwaga: Wszystkie spółki zarejestrowane w rejestrze Registrar of Companies muszą uiścić roczną opłatę w wysokości trzystu pięćdziesięciu euro (350 euro) do 30 czerwca każdego roku.

Rejestracja w organach podatkowych spółki na Cyprze

Rejestracja do podatku dochodowego jest obowiązkowa, jeśli spełniasz poniższe warunki:

 • Osoba fizyczna z rocznym dochodem (brutto) przekraczającym €19,000
 • Osoba prawna (tj.) zarejestrowana w Republice Cypryjskiej

Rejestracja V.A.T. jest obowiązkowa dla każdej firmy, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • wartość dostaw podlegających opodatkowaniu przekracza łączną kwotę 15 600 EUR w ciągu 12 poprzedzających miesięcy;
 • w dowolnym momencie, przez okres trzydziestu (30) dni, przewidywany obrót przekracza kwotę 15 600 EUR; oraz
 • podmiot świadczy usługi na rzecz osoby fizycznej zarejestrowanej jako podatnik VAT w UE z zerowym progiem rejestracji.

Uwaga: Firmy o rocznych obrotach poniżej 15 600 EUR nie mają obowiązku rejestracji w V.A.T., jednak mogą zarejestrować się dobrowolnie.

Opóźnienia w składaniu deklaracji i/lub płaceniu podatków wiążą się z naliczaniem odsetek, grzywien i innych opłat, dlatego warto dokładnie zapoznać się ze swoimi obowiązkami.

Numer identyfikacji podatkowej TIN na Cyprze

Po zarejestrowaniu się w Rejestrze Spółek kluczowe jest uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (TINP) od cypryjskiego Departamentu Podatkowego. Numer ten jest wymagany w przypadku wszystkich transakcji podatkowych na Cyprze.

Aby zarejestrować się w wydziale podatkowym, należy złożyć formularz T.D. 2001 (wniosek o uzyskanie numeru podatkowego) oraz, w razie potrzeby, formularz T.D. 1101 (dodatkowy wniosek o rejestrację VAT). Formularz(e) można złożyć w tym samym czasie osobiście w najbliższym urzędzie skarbowym, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Rejestracja w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych na Cyprze

Jeśli planujesz zatrudniać pracowników na Cyprze, Spółka musi dokonać rejestracji w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych. Umożliwi to odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i inne systemy zabezpieczeń.

Otwarcie konta bankowego na Cyprze

Ostatnim krokiem jest otwarcie rachunku bankowego na Cyprze. Umożliwi to przeprowadzanie transakcji biznesowych i płacenie podatków.

Na Cyprze działają różne rodzaje banków, w tym prywatne banki krajowe, ale zagraniczne banki działają również za pośrednictwem oddziałów i przedstawicielstw. 

Wymagana dokumentacja:

 • Dokumenty założycielskie firmy
 • Kopie paszportów beneficjentów rzeczywistych, paszportów dyrektorów i paszportów udziałowców (dowód tożsamości)
 • Rachunek za media, który nie może być starszy niż 3 miesiące, od rzeczywistych beneficjentów, dyrektorów spółki i akcjonariuszy spółki (dowód adresu).
 • List referencyjny z banku dla beneficjentów rzeczywistych, dyrektorów spółki i udziałowców spółki.

Wymagane informacje:

 • Działalność gospodarcza spółki
 • Szacowany roczny obrót
 • Kraje, z których będą napływać fundusze
 • Kraje, do których będą trafiać fundusze
 • Nazwa banku, w którym chcesz otworzyć rachunek
 • Waluta rachunku
Wyślij zapytanie Powrót do poprzedniej strony

FAQ

 • Jak wybrać odpowiedni kraj do przeprowadzki?

  Przeprowadzka za granicę o bardzo istotny krok życiowy. Kwestie podatkowe powinny stać na ostatnim miejscu. Zastanów się, gdzie chciałbyś żyć, gdzie Twoje dzieci powinny chodzić do szkoły, gdzie chcesz prowadzić biznes. Po szczerej odpowiedzi na te pytania, można dopiero zdecydować, który z krajów zaspokajający wszystkie potrzeby będzie najbardziej odpowiedni.

 • Jakie formalności muszę dopełnić wyprowadzając się z Polski?

  Jest ich wiele i zależą przede wszystkim od bieżącej sytuacji. Należy zmierzać do całkowitego zerwania jakichkolwiek powiązań z Polską. Przeprowadzamy Cię krok po kroku przez te formalności w naszym ebooku „Wyprowadzka z Polski” SPRAWDŹ.

 • Czy po przeprowadzce muszę składać zeznania podatkowe w Polsce?

  Zeznania w Polsce składają rezydenci Polscy albo osoby uzyskujące dochody w Polsce, które są rezydentami innego państwa. Wszystko zależy od tego, czy udało Ci się skutecznie utracić polską rezydencję. A jeśli tak, jakiego rodzaju dochody uzyskujesz z Polski.

 • Czy zapłacę podatek w Polsce przenosząc firmę za granicę?

  Pytanie dotyczy szerokiego zagadnienia exit tax. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, co rozumiemy poprzez przeniesienie firmy za granicę. Może to być zarówno przeniesienie siedziby spółki, jak i osobista przeprowadzka przedsiębiorcy – osoby fizycznej. Skutki podatkowe obu sytuacji mogą być istotnie różne.

 • Czy mogę bez podatku przenieść majątek firmy do kraju docelowego?

  Ogólny limit, poniżej którego nie należy płacić exit tax w Polsce to 4 mln PLN. Niemniej zawsze trzeba sprawdzić tę kwestię, ponieważ przeniesienie majątku firmy do kraju docelowego nie zawsze będzie oznaczać to samo.