Wielkie Księstwo Luksemburga jest jednym z najważniejszych centrów finansowych na świecie, przyciągającym znaczne inwestycje zagraniczne. Luksemburg opodatkowuje swoich rezydentów korporacyjnych od dochodów zarówno z kraju, jak i zagranicy, podczas gdy osoby niebędące rezydentami opodatkowane są jedynie od dochodów pochodzących z Luksemburga.

Podatki w Luksemburgu

Podatki w Luksemburgu są stosunkowo niskie dla firm, z podstawową stawką VAT wynoszącą 15% i maksymalną stawką podatku dochodowego dla spółek wynoszącą 24,94%.

 • Przedsiębiorstwa z dochodem podatkowym poniżej 175 000 euro (EUR) są objęte podatkiem CIT w wysokości 15%.
 • Przedsiębiorstwa z dochodem podatkowym pomiędzy 175 000 EUR a 200 001 EUR są opodatkowane według następującego wzoru: 26 250 EUR plus 31% podstawy opodatkowania powyżej 175 000 EUR.
 • Stawka CIT wynosi 17% dla firm z dochodem podatkowym przekraczającym 200 001 EUR, co prowadzi do ogólnej stawki podatku w wysokości 24,94% w Luksemburgu (uwzględniając 7% podatek solidarnościowy od stawki CIT oraz 6,75% stawkę podatku od działalności gospodarczej obowiązującą w gminie miejskiej).
 • Podatek CIT nie dotyczy podmiotów transparentnych podatkowo (np. spółek jawnych lub komandytowo-akcyjnych lub Europejskich Zrzeszeń Interesów Gospodarczych), chyba że podlegają one zasadom odwróconej hybrydowości.
 • Choć kiedyś istniał minimalny podatek CIT dla luksemburskich firm rezydujących, od 2016 roku nie obowiązuje już taki minimalny podatek CIT. Został on zastąpiony minimalnym podatkiem od majątku netto.

Podatek solidarnościowy w Luksemburgu

7% podatku solidarnościowego jest nakładane na kwotę podatku CIT. Uwzględniając podatek solidarnościowy, łączna stawka CIT wynosi 18,19% dla firm z dochodem podatkowym przekraczającym 200 001 EUR.

Podatek gminny w Luksemburgu

Podatek gminny od działalności gospodarczej jest pobierany przez gminy i różni się w zależności od gminy. Stawka podatku gminnego od działalności gospodarczej w Luksemburgu wynosi 6,75%. Efektywna łączna stawka CIT (czyli CIT, podatek solidarnościowy i podatek gminny od działalności gospodarczej) w Luksemburgu wynosi 24,94%.

Jaka działalność w Luksemburgu jest korzystna podatkowo?

 • Luksemburg jest korzystnym miejscem dla funduszy inwestycyjnych, dzięki specjalnym regulacjom i przywilejom wynikającym z dyrektywy UCITS.
 • Luksemburg wykorzystuje różne wyjątki i strategie legalnej optymalizacji podatkowej, co pozwala firmom unikać opodatkowania w innych jurysdykcjach.
 • Luksemburg jest korzystny dla firm przenoszących swoje siedziby w związku z brexitem, a także dla sektorów private equity, ubezpieczeniowego i fintech.

Holding w Luksemburgu – warty uwagi

Luksemburg oferuje interesujący reżim dla spółek holdingowych. 

Dywidendy i zyski kapitałowe uzyskiwane przez kwalifikujący się podmiot ze znacznego pakietu akcji mogą być zwolnione z luksemburskiego podatku dochodowego od osób prawnych i miejskiego podatku od działalności gospodarczej. Stanie się tak jeśli podmiot uzyskujący dochód posiada lub zobowiązuje się do posiadania udziału, bezpośrednio lub pośrednio, przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, a udział ten nie spadnie poniżej 10% lub poniżej ceny nabycia wynoszącej 1,2 mln EUR (6 mln EUR w przypadku zysków kapitałowych) przez cały ten okres. Dywidendy otrzymane przez kwalifikującą się luksemburską jednostkę dominującą od kwalifikującej się spółki zależnej zlokalizowanej w innym państwie członkowskim UE nie są zwolnione w ramach systemu zwolnień z tytułu uczestnictwa, jeśli płatności podlegają odliczeniu w innym państwie członkowskim. 

Zastrzeżenie! Według luksemburskiego sądu najwyższego w sprawach podatków bezpośrednich wpłaty kapitałowe na konto 115 (konto w luksemburskim planie kont, które umożliwia akcjonariuszom wniesienie wkładu na kapitał zakładowy bez emisji nowych akcji) nie stanowią udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej do celów powyższych wymogów.

Wydatki bezpośrednio związane z udziałem kwalifikującym się do zwolnienia (np. wydatki z tytułu odsetek) podlegają odliczeniu tylko w zakresie, w jakim przekraczają zwolniony przychód wynikający z odpowiedniego udziału w danym roku. Jednakże istnieją inne zasady mogące ograniczać odliczanie wydatków związanych z kwalifikującym się udziałem. Np. odpis wartości udziału uprawniającego do zwolnienia podlega odliczeniu, chyba że wynika z wypłaty dywidend zwolnionych z podatku. Zwolniona kwota zysku kapitałowego zrealizowanego z kwalifikującego się udziału jest jednak pomniejszana o kwotę wszelkich wydatków związanych z udziałem, w tym odpisu wartości, które wcześniej pomniejszyły dochód spółki podlegający opodatkowaniu. W przypadku umorzenia przez spółkę dominującą części lub całości pożyczki spółce zależnej, korekta wartości jest traktowana tak samo jak odpis wartości udziału, tj. zwolniona część zysku kapitałowego zostanie również pomniejszona o kwoty umorzenia kredytu pomniejszonego uprzednio o dochód spółki do opodatkowania.

W zakresie podatków międzynarodowych poprowadzimy

 • Doradztwo międzynarodowego planowania podatkowego
 • Konsultacje przy określeniu właściwej rezydencji podatkowej
 • Pełne wsparcie przy procesie uzyskania właściwej rezydencji
 • Pośrednictwo w kontakcie z polskimi oraz zagranicznymi organami skarbowymi
 • Wszelkie wsparcie przy międzynarodowych rozliczeniach podatkowych
 • Tworzenie struktur biznesowych i ochrony majątku w tym m.in. spółki holdingowej
Wyślij zapytanie Powrót do poprzedniej strony