Republika Czeska jest obecnie jednym z najlepiej rozwiniętych państw Europy Środkowej. Ten stan rzeczy zawdzięcza nowoczesnym instytucją państwowym oraz prostemu systemowi podatkowemu. Jest to państwo przyjaźnie nastawione do przedsiębiorców oraz w dalszej mierze z dużym potencjałem rozwojowym. Planując założenie spółki w Czechach zapoznaj się z lokalnym prawem podatkowym, poniżej sprawdź jakie są podatki w Czechach.

PODATKI W CZECHACH

 • Stawka CIT wynosi 19% i dotyczy wszystkich zysków z działalności gospodarczej, w tym zysków kapitałowych ze sprzedaży udziałów.
 • Spółki będące rezydentami czeskimi są zobowiązane do płacenia CIT od wszystkich dochodów na całym świecie. Spółki niebędące rezydentami są zobowiązane do zapłaty podatku CIT od dochodów uzyskanych tylko w Czechach.
 • Ponadto w Czechach istnieje stawka CIT w wysokości 15%, dotyczy ona dochodów z dywidend czeskich podmiotów będących rezydentami podatkowymi od podmiotów niebędących rezydentami (chyba że podlegają zwolnieniu z udziału). Istnieje również stawka 5% CIT dotyczy dochodów niektórych funduszy inwestycyjnych oraz stawka 0%, która dotyczy dotyczy funduszy emerytalnych.
 • W latach 2023-2025 w Czechach będzie obowiązuje podatek nadzwyczajny (60% dopłata CIT), który dotyczy nadwyżki zysków dużych banków i firm z sektora energetycznego nad ich średnimi zyskami z przeszłości.
 • W Czechach nie obowiązuje odrębny podatek od zysków kapitałowych.
 • Nie obowiązują również lokalne podatki dochodowe od osób prawnych.
 • Standardowa stawka podatku VAT wynosi 21%.

Podatki w Czechach – zwróć uwagę na

Polsko-Czeska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak definiuje pojęcie zakładu, że prawie każda działalność w Czechach może stanowić dla spółki zagranicznej zakład w Czechach. Warto o tym pamiętać przy planowaniu ekspansji do Czech.

PODATKI MIĘDZYNARODOWE – POPROWADZIMY W ZAKRESIE:

 • Doradztwo międzynarodowego planowania podatkowego
 • Konsultacje przy określeniu właściwej rezydencji podatkowej
 • Pełne wsparcie przy procesie uzyskania właściwej rezydencji
 • Pośrednictwo w kontakcie z polskimi oraz zagranicznymi organami skarbowymi
 • Wszelkie wsparcie przy międzynarodowych rozliczeniach podatkowych
 • Tworzenie struktur biznesowych i ochrony majątku w tym m.in. spółki holdingowej

ZAKŁADANIE SPÓŁEK W CZECHACH

Typy Spółek w Czechach

 1. Spółka jawna (Veřejná obchodní společnost | v.o.s.)

  Spółka jawna to spółka, w której co najmniej dwie osoby prowadzą działalność gospodarczą pod wspólną firmą i ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

  Nie ma wymogu dotyczącego minimalnego kapitału rejestrowego, ani też minimalnego wkładu.

 2. Spółka komandytowa (Komanditní společnost | k.s.)

  Spółka, w której jeden lub więcej wspólników odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości niewniesionych wkładów (komandytariusze), a jeden lub więcej wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (komplementariusze). Minimalny wkład komandytariusza powinien być określony w statucie.

  Nie ma wymogu minimalnego zarejestrowanego kapitału.

 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Společnost s ručením omezeným | s.r.o.)

  Jest to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach. Spółka istnieje niezależnie od swoich wspólników, może ją założyć jedna osoba (fizyczna lub prawna) albo dwie lub więcej osób (maksymalna liczba osób nie jest określona). Zgodnie z ustawą o spółkach handlowych minimalny wkład każdego wspólnika  wynosi 1 CZK. Minimalny kapitał zakładowy nie jest określony w przepisach, dlatego jest wyliczany z kwoty minimalnego wkładu wspólnika (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z jednym udziałowcem minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 CZK).

  Główne zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
  • prosta procedura utworzenia spółki
  • minimalne wymagania dotyczące wkładu – minimalny wkład każdego udziałowca wynosi 1 CZK
  • szeroki zakres działalności – nadaje się do zdecydowanej większości działań i planów biznesowych, można łatwo zaangażować wielu inwestorów
  • łatwa zbywalność udziałów
  • prosta struktura organizacyjna
  • ograniczona odpowiedzialność – akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości swojego wkładu w kapitał zakładowy spółki, który jest zarejestrowany w rejestrze handlowym.

   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za naruszenie swoich zobowiązań całym swoim majątkiem, natomiast wspólnicy odpowiadają za naruszenie zobowiązań Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tylko do wysokości ich zadeklarowanych lecz nie wniesionych wkładów na kapitał zakładowy zarejestrowany w Rejestrze Handlowym.

 4. Spółka akcyjna (Akciová společnost | a.s.)

  Spółka może być założona nawet przez jedynego akcjonariusza. Spółka akcyjna może być utworzona w drodze prywatnej umowy objęcia wszystkich akcji lub w drodze publicznego wezwania do subskrypcji akcji.

  Cechy spółki akcyjnej:
  • wysokie wymagania dotyczące minimalnego kapitału zakładowego – 2.000.000 CZK lub 80.000 EUR.
  • bardziej skomplikowana i kosztowna administracja
  • akcjonariusze nie są odpowiedzialni za długi i zobowiązania spółki.
  • odpowiednia forma działalności dla dużej liczby akcjonariuszy

 5. Spółdzielnia (Družstvo)

  Celem Spółdzielni jest podejmowanie działalności gospodarczej lub zapewnienie ekonomicznych i społecznej lub innych korzyści dla jej członków. Spółdzielnia jest wspólnotą nieokreślonej liczby osób, ale musi mieć co najmniej 3 członków.

  Ustawa o korporacjach biznesowych nie określa wysokości minimalnego kapitału rejestrowego ani minimalnego wkładu.

 6. Oddział organizacyjny spółki zagranicznej (Organizační složka)

  Spółki zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w Republice Czeskiej pod warunkiem, że posiadają swoją siedzibę lub oddziały w Republice Czeskiej, zarejestrowane w Czeskim Rejestrze Handlowym. Jest to ekonomicznie i funkcjonalnie niezależna częścią spółki macierzystej, zarejestrowana w rejestrze handlowym, posiadająca własny numer rejestracyjny, siedzibę i własne rachunki.

  Cechy Oddziału:
  • krótki okres założenia i brak wymogów likwidacyjnych
  • brak kapitału zakładowego (nie jest wymagany minimalny kapitał rejestrowy ani wkład własny)
  • łatwa administracja
  • nie posiada osobowości prawnej (np. wszystkie umowy muszą być zawierane za pośrednictwem spółki macierzystej).

 7. Inne formy działalności gospodarczej

  Istnieją jeszcze 3 formy prawne działalności gospodarczej – podmioty regulowane przede wszystkim przez przepisy unijne – które są prawnie wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE:
  • Spółka Europejska (lub „SE”, Societas Europaea)
  • Spółdzielnia europejska
  • Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych

Wymagana dokumentacja i ramy czasowe utworzenia spółki w Czechach

Najważniejszym dokumentem wymaganym przy zakładaniu spółki w Republice Czeskiej jest Statut / Akt Założycielski przyjęty w formie aktu notarialnego.

Inne wymagane dokumenty są uzależnione od okoliczności. Zazwyczaj wymagane są również następujące dokumenty wymagane:

 • oświadczenie dyrektora wykonawczego (executive director) o zdolności do pełnienia funkcji organu statutowego spółki
 • oświadczenie o wpłacie kapitału zakładowego
 • zgodę na udostępnienie adresu siedziby (od wynajmującego biuro)
 • otwarcie rachunku bankowego przed założeniem spółki– dotyczy tylko spółek, których kapitał zakładowy przekracza 20.000 CZK

Cudzoziemcy, którzy będą tworzyć organ statutowy, muszą udowodnić swoją niekaralność poprzez uzyskanie i przedłożenie zaświadczenia o niekaralności z państwa, którego są obywatelami lub w którym przebywają od dłuższego czasu.

Jeśli udziałowcem ma być osoba prawna, wymagany jest dowód jej istnienia (wyciąg z rejestru handlowego).

Czas rejestracji różni się w zależności od rodzaju spółki.

Założenie spółki kapitałowej trwa do 10 dni roboczych, natomiast utworzenie spółki osobowej jest z reguły mniej czasochłonne i może zostać wykonane w ciągu 5 dni roboczych.

Obowiązki po zarejestrowaniu spółki w Czechach

 • rejestracja niezbędnych licencji handlowych (jeśli nie została dokonana w ramach procesu inkorporacji)
 • zgłoszenie do podatku dochodowego od osób prawnych w ciągu 15 dni od dnia wpisania spółki do rejestru handlowego.
 • Zgłoszenie do podatku VAT, jeśli roczny obrót przekracza 2 000 000 CZK. Jeśli roczny obrót jest poniżej tej kwoty, rejestracja VAT może być również dokonana dobrowolnie.
 • Zgłoszenie beneficjentów do rejestru beneficjentów rzeczywistych – niezwłocznie po dokonaniu wpisu spółki do rejestru handlowego pod rygorem nałożenia różnego rodzaju sankcji, np. uniemożliwienie wypłaty dywidendy, uniemożliwienie głosowania wspólników na zgromadzeniach wspólników, nałożenie grzywny w wysokości do 500.000 CZK, blokada rachunków bankowych 
 • Zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia społecznego- pracodawcy muszą powiadomić właściwy urząd Ubezpieczeń Społecznych o dacie rozpoczęcia lub zakończenia stosunku pracy w ciągu 8 dni od jego zaistnienia.
 • Pracodawcy muszą również zarejestrować się w lokalnym urzędzie skarbowym w celu potrącania podatku dochodowego w ciągu 15 dni od rozpoczęcia stosunku pracy.
 • Otwarcie rachunku bankowego – spółka musi otworzyć bieżący rachunek bankowy po jej utworzeniu

ZACHĘTY INWESTYCYJNE PROPONOWANE PRZEZ RZĄD REPUBLIKI CZESKIEJ

Czeskie i zagraniczne osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Republiki Czeskiej, mogą ubiegać się o szereg udogodnień inwestycyjnych. 

Obsługiwane obszary to m.in.:

 • przemysł wytwórczy
 • centra technologiczne
 • produkcja strategicznych wyrobów dla ochrony życia i zdrowia strategiczne centra usług

Przy spełnieniu określonych warunków, zachęty inwestycyjne mogą być udzielone w postaci:

 • ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych przez okres 10 lat
 • wsparcia finansowego na nabycie rzeczowych aktywów trwałych do 10% kosztów kwalifikowanych
 • dotacji pieniężnej na tworzenie miejsc pracy
 • dotacji pieniężnej na szkolenie pracowników

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ORGANY STATUTOWE

Bardzo ważne jest, aby organ statutowy działał z należytą starannością i sumiennością podczas wykonywania swojej roli w spółce. Jeżeli organ statutowy nie dochowa należytej staranności, ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez spółkę.

Niestety odpowiedzialność ta nie może być w żaden sposób ograniczona (np. przez umowę ze spółką itp.).

W celu ochrony organów ustawowych towarzystwa ubezpieczeniowe w Republice Czeskiej oferują wariant ubezpieczenia komercyjnego, którego celem jest ubezpieczenie szkód spowodowanych decyzjami organów ustawowych.

Wyślij zapytanie Powrót do poprzedniej strony

FAQ

 • Jak wybrać odpowiedni kraj do przeprowadzki?

  Przeprowadzka za granicę o bardzo istotny krok życiowy. Kwestie podatkowe powinny stać na ostatnim miejscu. Zastanów się, gdzie chciałbyś żyć, gdzie Twoje dzieci powinny chodzić do szkoły, gdzie chcesz prowadzić biznes. Po szczerej odpowiedzi na te pytania, można dopiero zdecydować, który z krajów zaspokajający wszystkie potrzeby będzie najbardziej odpowiedni.

 • Jakie formalności muszę dopełnić wyprowadzając się z Polski?

  Jest ich wiele i zależą przede wszystkim od bieżącej sytuacji. Należy zmierzać do całkowitego zerwania jakichkolwiek powiązań z Polską. Przeprowadzamy Cię krok po kroku przez te formalności w naszym ebooku „Wyprowadzka z Polski” SPRAWDŹ.

 • Czy po przeprowadzce muszę składać zeznania podatkowe w Polsce?

  Zeznania w Polsce składają rezydenci Polscy albo osoby uzyskujące dochody w Polsce, które są rezydentami innego państwa. Wszystko zależy od tego, czy udało Ci się skutecznie utracić polską rezydencję. A jeśli tak, jakiego rodzaju dochody uzyskujesz z Polski.

 • Czy zapłacę podatek w Polsce przenosząc firmę za granicę?

  Pytanie dotyczy szerokiego zagadnienia exit tax. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, co rozumiemy poprzez przeniesienie firmy za granicę. Może to być zarówno przeniesienie siedziby spółki, jak i osobista przeprowadzka przedsiębiorcy – osoby fizycznej. Skutki podatkowe obu sytuacji mogą być istotnie różne.

 • Czy mogę bez podatku przenieść majątek firmy do kraju docelowego?

  Ogólny limit, poniżej którego nie należy płacić exit tax w Polsce to 4 mln PLN. Niemniej zawsze trzeba sprawdzić tę kwestię, ponieważ przeniesienie majątku firmy do kraju docelowego nie zawsze będzie oznaczać to samo.