ASI PRO INVEST VEHICLE IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną ASI PRO INVEST VEHICLE IV Sp. z o.o. w organizacji w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że ochrona aspektów środowiskowo – społecznych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych stanowi wartość szczególnie bliską Spółce, która zamierza prowadzić działalność w taki sposób, by nie generować ponadnormatywnych kosztów środowiskowych i społecznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej również jako „Rozporządzenie”) w przypadku promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz Spółki mającej na celu zrównoważone inwestycje i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, konieczne jest dopełnienie obowiązków informacyjnych w zakresie informacji o przyjętej strategii. Mając powyższe na uwadze, Spółka niniejszym oświadcza, że: (1) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia, tj. w szczególności art. 8, 9 i 10 Rozporządzenia, nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju i nie posiada strategii w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że (2) nie zostały sporządzone strategie określające sposób uwzględnienia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeśli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, (3) inwestycje Spółki nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Jest to podyktowane przede wszystkim określeniem warunków dla realizacji przez Spółkę obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników i inwestorów Spółki, wyznaczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka informuje, że wobec Spółki nie znajduje zastosowania obowiązek ujmowania w politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR.

Wynika to z faktu, że uczestnicy rynku finansowego zostali zobowiązani do przyjęcia polityki wynagrodzeń na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010.

Jednocześnie, na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 Dyrektywy, podmioty określonej kategorii zostały wyłączone z obowiązku stosowania się do powyższej Dyrektywy, w tym podmioty, w których wartość zarządzanych aktywów, w tym aktywów nabytych za pomocą dźwigni finansowej, ogółem nie przekracza progu 100 mln EUR, do kategorii których należy Spółka. 

Mając na uwadze fakt, że Spółka nie jest zobowiązana do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa powyżej, nie dotyczy jej obowiązek ujmowania w swoich politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 5 Rozporządzenia SFDR.

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email